Zniżka z nową deklaracją

Autor: |

Od stycznia zmieniły się staw­ki za odbiór odpadów. Część mieszkańców może skorzystać z ulg. Warunkiem jest jednak złożenie nowej dekla­racji śmieciowej lub informa­cji do zarządcy nieruchomo­ści, w której mieszkają.

Podczas grudniowej sesji, Rada Miasta zmieniła staw­ki za odbiór odpadów. Opłata wzrosła do 30 zł miesięcznie od osoby. Przyczyną podwyż­ki były rosnące koszty obsłu­gi systemu odbioru śmieci, ale przede wszystkim wzrost cen na składowiskach odpadów. W nowej uchwale określającej stawki, wprowadzono dwa ro­dzaje zniżek.

– Pierwsza przysługuje ro­dzinom wielodzietnym (z troj­giem dzieci i więcej), które zapłacą po 24 zł za osobę. Z drugiej mogą korzystać miesz­kańcy domów jednorodzin­nych, którzy kompostują bioodpady. Ich opłata wyniesie 26 zł za osobę – wymienia Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Żeby skorzystać ze zniżek, w przypadku miesz­kańców domów jednoro­dzinnych, należy wypełnić ponownie deklarację śmiecio­wą, zaznaczając odpowiednie rubryki (dostępna stacjonar­nie w Urzędzie Miasta i w Biu­letynie Informacji Publicznej, w zakładce podatki i opłaty) i złożyć w ratuszu (ul. Wyspiań­skiego 27).

Rodziny wielodzietne, mieszkające w blokach i bu­dynkach wielorodzinnych, w sprawie korzystania ze zniżki muszą skontaktować się z ad­ministracją zarządzającą ich nieruchomością. Wyjątkiem są osoby, które już w minio­nym roku złożyły nowe dekla­racje, uwzględniające ulgę za kompostowanie bioodpadów. Po zmianie stawek nadal będą z niej korzystać, bez koniecz­ności wprowadzania zmian w dokumentach.

– Opracowujemy przetarg na zakup kompostowników dla mieszkańców. Na począt­ku zamówimy 200 sztuk. Na­tomiast chętnych do takiego zagospodarowania bioodpa­dów jest więcej. Mamy już de­klaracje od około 1,6 tys. osób. Część z nich nie potrzebuje kompostownika, bo ma już takie urządzenie na swojej po­sesji – dodaje M. Dmowski.

Last modified: 20 stycznia 2021

Zmień język »