Zmiany w 500 plus

Autor: |

W tym roku wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania świadczenia progra­mu „Rodzina 500 plus”. Do­tyczą one nowego okresu, na jaki pieniądze będą przyzna­wane oraz terminów składania wniosku.

Do tej pory, aby skorzystać z programu „Rodzina 500 plus” trzeba było złożyć wniosek do 1 lipca. W tym roku jest ina­czej.

– Drogą elektroniczną do­kumenty będą przyjmowa­ne już od 1 lutego. Składa się je za pośrednictwem banko­wości elektronicznej, platfor­my ePUAP lub portalu Emp@atia. Nabór wniosków papie­rowych w naszej placówce lub za pośrednictwem Pocz­ty Polskiej, rozpocznie się od 1 marca. Zachęcamy jed­nak, by wybrać formę inter­netową. Będzie zdecydowanie bezpieczniej i szybciej. Prosi­my tylko o dokładne wypeł­nianie dokumentów. Wszelki nieprawidłowości będą się potem wiązały z konieczno­ścią zmian i poprawek, a co za tym idzie mogą nastąpić opóź­nienia w wypłacie świadczenia – wyjaśnia Andrzej Mańka, kierownik Miejskiego Ośrod­ka Pomocy Społecznej.

Prawo do świadczenia bę­dzie ustalane na czas od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego (do tej pory był to okres od 1 października do 30 września następnego roku). Jego wypłata uzależniona jest od terminu prawidłowo złożo­nego wniosku.

– Jeśli, na przykład, zrobi­my to do 30 kwietnia, wypłata nastąpi do 30 czerwca. Jeże­li wniosek zostanie złożony do 31 maja, czas na wypłatę jest do 31 lipca – dodaje A. Mańka.

Przypomnijmy, od 1 lipca 2019 r. świadczenie wycho­wawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na do­chód osiągany przez rodzinę, a nie jak było wcześniej, dopiero od drugiego dziecka w rodzi­nie. W ubiegłym roku, w Świd­niku z programu „Rodzina 500 plus” skorzystało ok. 6,2 tys. osób.

aw

Last modified: 20 stycznia 2021