Żłobek z ekstra pieniędzmi

Autor: |

Już w minionym roku na budowę nowego miejsca dla maluchów, miastu udało się zdobyć ponad 3,1 mln zł. W tym roku placówka otrzy­ma dofinansowanie do bieżącego funkcjono­wania. Żłobek jest wła­śnie w trakcie budowy. Swoje drzwi dla dzie­ci otworzy na przełomie maja i czerwca.

Decyzja o budowie żłobka zapadła kilka lat temu. Miał zostać zlokalizowany na te­renie nowego osiedla, na któ­rym nie było dotąd miejskich placówek tego typu. W minio­nym roku urzędnikom ratusza udało się zdobyć dotację z re­sortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Kwota dofinansowania była najwyższa w województwie i wyniosła ponad 3,1 mln zł. Przetarg został ogłoszony bar­dzo szybko. Pośpiech był wa­runkowany również tym, że Urząd Miasta musiał wydać pieniądze w ciągu jednego roku.

Problemy rozpoczęły się na etapie wyboru wykonaw­cy. Zgłosiła się do niego tylko jedna firma, w dodatku ta sama, która projektowała in­westycję. – Pojawiły się więc obawy, że możemy zostać po­sądzeni o sprzyjanie właśnie temu przedsiębiorcy – tłuma­czył wówczas Marcin Dmow­ski, zastępca burmistrza.

Zapadła decyzja o unieważ­nieniu postępowania. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się jednak oferent, który wy­startował w przetargu. Spra­wa trafiła więc do Krajowej Izby Odwoławczej. Pierwotnie rozstrzygnięcie miało zapaść 15 marca, ale na przeszkodzie działalności KIO stanęła pandemia. Ostatecznie dopiero 4 czerwca orzeczenie dotarło do Świdnika. KIO nie doszukała się nieprawidłowości w prze­biegu przetargu i urzędnicy mogli bez przeszkód podpisać umowę.

Oznaczało to jednak ponad dwumiesięczne opóźnienie w pierwotnym planie. – Dlate­go z pomocą wiceministra Ar­tura Sobonia zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o możliwość prze­niesienia terminu zakończenia inwestycji na ten rok, bez straty dotacji. Nasza prośba spotkała się z pozytywnym odzewem. Co więcej, dała również możliwość skorzystania z tej ścieżki innym samorządom, które z powodu pandemii musiały przesunąć terminy realizacji przedsię­wzięć, na które otrzymały rzą­dowe wsparcie – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta.

W tej chwili inwestycja przy ul. Kopera jest bardzo zaawan­sowana. – W żłobku trwają prace wykończeniowe, rozpo­częła się również budowa drogi dojazdowej – mówi M. Dmow­ski.

Przedsięwzięcie zakończy się w pierwszym kwartale tego roku, natomiast placówka przyjmie dzieci na przełomie maja i czerwca. 31 grudnia zakończył się nabór do nowego żłobka. Chętnych nie brako­wało.

– Wcześniejsza rekrutacja da rodzicom pewność, że ich dziecko ma zagwarantowane miejsce w żłobku, a oni mogą planować powrót do pracy – wyjaśniała Ewa Jankowska.

Okazało się również, że oprócz dotacji na budowę, żłobek otrzyma też dofinan­sowanie do funkcjonowania utworzonych miejsc. – Będzie to kwota 80 tys. zł. Pieniądze pochodzą z tegorocznej edy­cji programu Maluch Plus. Będzie je można przeznaczyć, między innymi na wynagro­dzenia dla pracowników – do­daje E. Jankowska.

Last modified: 28 stycznia 2021