Zimowy wypoczynek (foto)

Autor: |

W ferie, w związku z pandemią koronawirusa i obowiązujący­mi obostrzeniami, niemożliwe okazały się wyjazdy na różne­go rodzaju obozy czy zimowe kolonie. W zamian uczniowie spędzali czas w szkolnych placówkach.

Do Szkoły Podstawowej nr 3 finalnie trafiło 46 osób. Po­dzielone zostały na 4 grupy. Dwie 12 i dwie 11 osobowe.

– Dzieci uczestniczyły w zaję­ciach sportowych, plastyczno­-teatralnych i artystycznych. W drugim tygodniu w naszej placówce zajęcia już się nie odbywały – mówi Marek Kwie­ciński, dyrektor SP nr 3.

Dla uczniów „Czwórki”, na­uczyciele przygotowali gry i zabawy edukacyjne. Młodzież brała także udział w zajęciach lingwistycznych, matematycz­nych i komputerowych. Nie brakowało spotkań sporto­wych, artystycznych i rekreacji na świeżym powietrzu.

– Łącznie pod opieką mie­liśmy 13 dzieci. Była to jedna grupa, która przychodziła do nas od początku ferii. W dru­gim turnusie doszły 2 nowe osoby. Kiedy spadł śnieg, grali­śmy, między innymi, w zimowe podchody – mówi Monika Szy­mecka, wicedyrektor SP nr 4.

W SP nr 5 zorganizowa­no dwa turnusy, dla ok. 70 uczniów. Na dzieci i młodzież czekały warsztaty edukacyjne i zajęcia integracyjne. Ucznio­wie mogli rozwijać umiejętno­ści sportowe i plastyczne. Do dyspozycji mieli, między in­nymi, stół do tenisa oraz piłka­rzyki. Największą atrakcją były jednak zajęcia na powietrzu.

„Siódemka” zajęcia prowa­dziła w drugim tygodniu ferii. Ze względu na szeroką ofer­tę i duże zaplecze, do szkoły, codziennie o godz. 8.00 przychodziło aż 110 uczniów. Po­dzieleni zostali na 10 grup. Dzieci spędzały czas w salach lekcyjnych i na hali sporto­wej. Były to, na przykład za­jęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, a także gry i zaba­wy. Uczniowie mogli też sko­rzystać z możliwości zjedzenia obiadu.

« z 2 »

Last modified: 15 stycznia 2021