• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie

Informacje

Program Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Program Zdrowe Miasta został wprowadzony w 1988 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii „Zdrowie dla wszystkich" poprzez poprawę warunków zdrowotnych w miastach, tzn. stanu środowiska i zdrowia mieszkańców.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, Zdrowe Miasto oznacza proces, a nie jego wynik. Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status zdrowotny. „Zdrowe miasto" to takie, które stawia problemy zdrowotne na należnym im miejscu i dąży do poprawy aktualnej sytuacji. Każde miasto może być „zdrowym" jeżeli tylko postanowi nim być oraz posiada struktury i działania ukierunkowane na poprawienie zdrowia.

Polska jest jednym z krajów Europy o wysoce niekorzystnych wskaźnikach środowiskowych, zdrowotnych i demograficznych. Medycyna naprawcza nie jest w stanie w pełni zapewnić polepszenia zdrowotności i zmniejszenia zachorowalności społeczeństwa. Jest to możliwe jedynie poprzez podjęte przez całe społeczeństwo, kompleksowe działania w zakresie promocji zdrowia. Dlatego wiele miast i gmin naszego kraju zainteresowanych jest programem „Zdrowe Miasta" widząc w nim szansę na zintensyfikowanie działań prozdrowotnych.

Do Polski Program Zdrowych Miast trafił na początku lat 90-tych. W 1991 roku powstała Polska Sieć Zdrowych Miast. Dwa lata później Sieć przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które zostało zarejestrowane w czerwcu 1993 r. w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi. Organizacja skupia miasta i gminy, których Rady Miejskie i Gminne akceptując Statut podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz wzięły na siebie odpowiedzialność za realizację na poziomie lokalnym powyższej strategii, adaptując ją do swoich warunków.

Aktualnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 7 mln.

W czerwcu 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnym certyfikatem potwierdziła, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich spełnia wymogi stawiane przez WHO narodowym sieciom Zdrowych Miast w Europie.

 Cele Stowarzyszenia:

1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach.

2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin.

3. Wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach.

4. Aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia.

5. Rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast w kraju i na świecie.

Zadania Stowarzyszenia:

1. Inspirowanie i wspieranie programów lokalnych Zdrowych Miast.

2. Powszechna edukacja w zakresie promocji zdrowia i ochrony środowiska z udziałem decydentów i polityków lokalnych.

3. Upowszechnianie zdobytych doświadczeń, materiałów, bazy danych, tłumaczeń z języków obcych, prowadzenie konsultacji technicznych, doradztwo dla gmin.

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz innymi zagadnieniami sprzyjającymi rozwojowi zdrowych miast.

Działalność Stowarzyszenia

Corocznie, w kolejnych miastach członkowskich Stowarzyszenia organizowane są konferencje Zdrowych Miast Polskich, podczas których poruszane są problemy zawarte w Programie Zdrowe Miasta.

Stowarzyszenie organizuje regularne szkolenia dla koordynatorów lokalnych, oparte na kursach przeprowadzonych przez WHO na temat wdrażania i funkcjonowania projektu. Organizuje spotkania problemowe dające możliwość wymiany doświadczeń w realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Odbyły się też szkolenia nt. pozyskiwania środków finansowych na działalność programową, negocjacji oraz z zakresu Public Relations. Przeprowadzono szkolenia dla położnych z miast członkowskich z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych najczęściej występujących u kobiet (raka piersi i raka szyjki macicy).

Odbyło się również szkolenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z miast członkowskich dotyczące profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych, ze szczególnym naciskiem na prewencję chorób układu krążenia.

Od 1994 r. organizowane są dla miast członkowskich konkursy na najciekawsze i najbardziej wartościowe programy m.in. w takich dziedzinach jak profilaktyka nowotworowa, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc osobom niepełnosprawnym i ochrona środowiska. Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody pieniężne z przeznaczeniem na wsparcie wyróżnionych programów.

W 1995 oraz 1998 r. wydano raporty z realizacji programu Zdrowe Miasta, w których poszczególne miasta członkowskie stowarzyszenia prezentują najbardziej efektywne i innowacyjne programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Celem takiej formy prezentacji, jest możliwość przetransponowania i wdrożenia opisanego programu w innym mieście.

Wydawany jest folder informacyjny Stowarzyszenia oraz inne drobne materiały promocyjne.

 Zdrowe Miasta bardzo aktywnie uczestniczą we wspólnych imprezach prozdrowotnych i proekologicznych (kampania edukacyjna "Tydzień dla Serca", coroczne obchody "Dni Ziemi"- 22 kwietnia, coroczne obchody Dni Bez Papierosa: maj, listopad, coroczna ogólnoświatowa akcja sprzątania Ziemi - "Clean up the world" - wrzesień, obchody miesiąca walki z rakiem piersi - październik, Dni walki z AIDS - grudzień, Dni walki z gruźlicą - grudzień)

Gmina Miejska Świdnik - Członek Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Z dniem 1 stycznia 2000 roku Gmina Miejska Świdnik uchwałą Rady Miasta nr XIX/141/99 z dnia 28.10.1999 roku przystąpiła do Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich. Dzięki członkostwu w stowarzyszeniu Gmina Miejska Świdnik współpracuje z innymi miastami w zakresie wymiany zdobytych doświadczeń, korzystania z tzw. „dobrych praktyk” w ochronie zdrowia, a zwłaszcza w realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych.

Przedstawiciele gminy aktywnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez SZMP, a także prezentują na forum Stowarzyszenia w ramach „dobrych praktyk” osiągnięcia gminnych jednostek działających w obszarze pomocy społecznej i szeroko rozumianej profilaktyki. Są nimi jednostki; Miejskie Centrum Usług Socjalnych – kierownik Alina Kurzejewska i Miejskie Centrum Profilaktyki – kierownik Ewa Kossowska.

W folderze informacyjnym Stowarzyszenia (kwartalnik) zamieszczane i publikowane są materiały, które prezentują efekty działań prozdrowotnych podejmowanych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik przez stowarzyszenia, placówki oświatowe i instytucje.

Rok Nazwa programu profilaktycznego Kwota – koszt programu w PLN Koszt roczny w PLN Liczba osób objętych programem
2004 „Świdnik – Zdrowe Miasto” 17 158 17 158  
Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży 336
Profilaktyka i wykrywanie  chorób alergicznych 200
Profilaktyka nowotworów sutka 90
Nie palisz żyjesz dłużej 248
Program profilaktyki osteoporozy 174
Zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy 83
Badania profilaktyczne w kierunku  wad postawy 456
Badania profilaktyczne w kierunku  wad postawy 326
2005 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 23 000 23 000 346
2006 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 65 000 80 000 950
Profilaktyczny program wczesnej diagnozy jaskry. 15 000 300
2007 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi 60 000 100 000 900
Profilaktyczny program wczesnej diagnozy osteoporozy 40 000 1 000
2008 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 79 995 205 989 1 151
Profilaktyczny program zapobiegania wadom postawy u dzieci w wieku szkoły podstawowej 75 995 1 865
Profilaktyczny program wczesnej diagnozy osteoporozy. 50 000 1 260
2009 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 44 998 207 867 790
Profilaktyczny program szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. 154 985 155
Profilaktyczny program zapobiegania wadom postawy u dzieci. 7 884 248
2010 Profilaktyczny program szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy 117 938 167 666 133
Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi 49 728 915
2011 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 49 500 49 500 750
2012 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 49 595 49 595 650
2013 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 30 000 30 000 375
2014 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 40 000 40 000 500
2015 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 50 000 50 000 633
2016 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 49 990 49 990 635
2017 Profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi. 49 990 49 990 555

Gmina Miejska Świdnik, jako członek SZMP ma możliwość składania wniosków na realizację projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W 2010 i 2015 roku otrzymała granty na realizowaną przez Stowarzyszenie Wspólnota Świdnika imprezę „Bezpieczne Wakacje”, w latach 2016-17 Miejskie Centrum Usług Socjalnych na realizację projektów skierowanych do osób starszych.

 Koordynator lokalny

Decyzją Burmistrza Miasta Świdnik pierwszym koordynatorem lokalnym była Bożenna Sadowska-Krawczyk, później Tomasz Szydło.  Od 1 stycznia 2015 r. Burmistrz Miasta Świdnik powierzył funkcję koordynatora lokalnego, radnemu Rady Miasta Świdnik - Mirosławowi Tarkowskiemu – przewodniczącemu Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki.

Kontakt

Mirosław Tarkowski
Rada Miasta Świdnik
21 – 040 Świdnik
ul. Wyspiańskiego 27
e-mail: miroslaw.tarkowski@rada.e-swidnik.pl, tarkowskim@interia.pl
tel.  81 751-76-93(94)
kom. 693 830 059

- Współpraca z ramienia Urzędu Miasta Świdnik
Małgorzata Krzowska
ul. Wyspiańskiego 27
21 – 040 Świdnik
e-mail: malgorzata.krzowska@e-swidnik.pl
tel. 81 -751-76-22