Zarządzenie

Autor: |

Zarządzenie OW Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku

na podstawie

art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn.zm) i art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późn.zm.) oraz § 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku.

§ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017r. sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1597 z późn.zm).

§ 3. Treść ogłoszenia o konkursu, o którym mowa w § 1, zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

a) tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,

b) na stronach internetowych Urzędu Miasta Świdnik – www.umswidnik.bip.lubelskiewww.swidnik.pl.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

27.05.2021r.

Burmistrz Miasta Świdnik

Waldemar Jakson

piki do pobrania

Last modified: 28 maja 2021

Zmień język »