Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Autor: |

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2019. poz. 688 z późn.zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana  w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Last modified: 31 sierpnia 2020