Zaproszenie

Autor: |

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020. poz. 1057) do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

piki do pobrania

Last modified: 23 listopada 2020