XXX sesja Rady Miasta Świdnik odbędzie się 30 października

Autor: |

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Miasta
w dniu 30 października 2008 r. (czwartek), rozpoczęcie obrad o godz. 10

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i ewentualne głosowanie w sprawie zgłoszonych zmian w porządku obrad.
3. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta w dziedzinie działalności kulturalnej za 2007r.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podjętych od ostatniej
sesji.
6. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwał Rady Miasta podjętych od ostatniej sesji Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik obszar lotniska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Uczniowskiego Programu Stypendialnego dla uczniów i absolwentów świdnickich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Świdnik.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość, zasady i tryb przyznawania uczniom uzdolnionym artystycznie stypendiów Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie działalności artystycznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Nagród Burmistrza Miasta Świdnik w Dziedzinie Kultury.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Kultury w Świdniku na lata 2009 – 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik ( druki formularzy do wglądu w Biurze Samorządowym)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX Rady Miasta Świdnik z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. ( Dz.U. Woj. Lubelskiego Nr 140, poz. 2624)
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2008r.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dot. oświadczeń majątkowych
20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik
Janusz Królik

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 80 Kodeksu Pracy – niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania sesji.

Last modified: 1 lipca 2020

Zmień język »