Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów

Autor: |

 „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług pub­licznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów”

Gmina Miejska Świdnik (lider), w partnerstwie z Gminą Konstantynów (partner) i Gminą Skierbieszów (partner) realizuje projekt pn. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług pub­licznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 25 maja 2018 r.

Projekt “Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik (Gminy Miejskiej Świdnik), Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów” jest wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych w administracji samorządowej Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej. Zakres projektu obejmuje zakup systemów informatycznych backoffice oraz front office dla Urzędów Miasta Świdnik, Urzędu Gminy Konstantynów i Urzędu Gminy Skierbieszów, integrację systemów z zachowaniem wymogów dotyczących interoperacyjności oraz zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ramach projektu zostanie wykorzystana w pełni funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Łącznie – przez Miasto Świdnik, Gminę Konstantynów oraz Gminę Skierbieszów – zostanie opracowanych i wdrożonych 26 e-usług publicznych na co najmniej 3 poziomie dojrzałości. Uruchomienie elektronicznych usług publicznych będzie połączone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w modelu “chmury obliczeniowej” (IaaS) oraz zakupem niezbędnej infrastruktury sprzętowej do wdrożenia innych systemów oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ich działania: serwerów wraz z oprogramowaniem, wielofunkcyjnych zapór sieciowych oraz zestawów komputerowych. W ramach projektu zostanie zapewniona interoperacyjność wdrażanych systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz nastąpi zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach z Urzędem Miasta Świdnik, Urzędem Gminy Konstantynów i Urzędem Gminy Skierbieszów. Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Miasta Świdnik, Urzędu Gminy Konstantynów i Urzędu Gminy Skierbieszów dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Efektem realizacji projektu będzie wyposażenie Urzędu Miasta Świdnik, Urzędu Gminy Konstantynów i Urzędu Gminy Skierbieszów w narzędzia i usługi przyczyniające się do jej efektywniejszych działań. Działania objęte projektem pozwolą rozszerzyć istniejącą ofertę e-usług publicznych świadczonych przez ww. urzędy, co przyczyni się do zwiększenia stopnia ich wykorzystania. Wzrost liczby usług publicznych stanowi wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Realizacja projektu przyczynia się do rozwiązania problemów zarówno w sposób natychmiastowy, jak i w dłuższym horyzoncie czasowym poprzez zapewnienie klientom załatwianie spraw drogą elektroniczną poprzez:

Okres realizacji projektu: 11.10.2016 – 31.12.2019

Wartość projektu:  3 903 912, 00 zł  (w części dotyczącej Świdnika – 2 728 263,00 zł)

Dofinansowanie UE: 3 318 325, 20 zł (w części dotyczącej Świdnika – 2 319 023,55 zł)

Wkład własny: 585 586,80 zł (w części dotyczącej Świdnika – 409 239,45 zł)

Projekt pn. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług pub­licznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Last modified: 29 czerwca 2020