Wieloletni program inwestycyjny

Autor: |

  

Gminy Miejskiej Świdnik

na lata 2009 – 2013

 

 26 marca 2009r.

Pobierz Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009 – 2013 

 

Ogólne założenia

Celem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest uporządkowanie i koordynacja w kilkuletniej perspektywie polityki inwestycyjnej, w oparciu o priorytety strategiczne i potencjał finansowy gminy. Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje wykaz inwestycji planowanych przez Gminę Miejską Świdnik do realizacji w latach 2009 – 2013, z podziałem wydatków według działów klasyfikacji budżetowej oraz w odniesieniu do celów strategicznych gminy. Zgodnie z art. 165 ustawy o finansach publicznych (Dz. Ust. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.) podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet uchwalany na rok budżetowy. Gmina planuje i realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których cykl wykonania przekracza horyzont jednoroczny. W sytuacji, gdy budżet gminny jest przyjmowany na rok, Wieloletni Program Inwestycyjny staje się narzędziem planistycznym umożliwiającym odpowiednie zintegrowanie kilkuletnich procesów inwestycyjnych oraz stanowi podstawę podejmowania zobowiązań finansowych związanych z wydatkami na realizację zadań. Podstawę opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowi planowanie w zakresie wyboru zadań inwestycyjnych, które są jednym z narzędzi osiągania celów strategicznych. Wieloletni Program Inwestycyjny pozwala na łączenie celów wyznaczonych w strategii rozwoju z konkretnymi inwestycjami umożliwiającymi ich osiąganie.

Cele strategiczne

Celem generalnym Strategii Rozwoju Miasta Świdnik na lata 2009-2015, stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXIII/192/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 22 stycznia 2009r jest zrównoważony rozwój gminy oraz tworzenie warunków do aktywizacji społecznogospodarczej poprzez poprawę stanu infrastruktury, podwyższenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta, przyciągających nowych mieszkańców, inwestorów oraz zapewnienie obecnym mieszkańcom wzrostu dobrobytu, godnych warunków życia, przy wzmożonej dbałości o stan środowiska, rozwój kultury, edukacji, sportu i poszanowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego.

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Miasta Świdnik

 1. Zrównoważony rozwój gminy
  1. Rozwój infrastruktury miejskiej
  2. Rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzmocnienie konkurencyjnej pozycji gminy w regionie
  1. Efektywne zarządzanie gminą
  2. Przyciągnięcie znaczących inwestorów tworzących nowe miejsca pracy
 3. Efektywne wykorzystanie kapitału społecznego
  1. Stały rozwój edukacji, kultury i sportu w gminie
  2. Wspieranie integracji społecznej
  3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego
  4. Zwiększenie aktywności mieszkańców
  5. Dobry stan zdrowia mieszkańców
  6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego
 4. Partnerstwo
  1. Rozwój współpracy z miastami partnerskimi oraz pozyskanie nowych partnerów

Cele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Świdnik

 1. Cel strategiczny: zrównoważony rozwój gminy
 2. Cel operacyjny: rozwój infrastruktury miejskiej

Kryteria wyboru zadań inwestycyjnych

Przy ograniczonej ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, niezwykle ważne jest właściwe dokonanie ich wyboru. Wyłonieniu najważniejszych zadań służy ustalenie kryteriów. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 – 2013 zakłada przyznanie preferencji zadaniom możliwym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a szczególnie funduszy strukturalnych, inwestycjom kontynuowanym bądź zaawansowanym w przygotowaniu do realizacji oraz tym, które mają znaczny wpływ na realizację celów ujętych w Strategii Rozwoju Miasta. Dla sklasyfikowania poszczególnych zadań przyjęto poniższe kryteria oceny.

 1. Możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania
 2. Stopień przygotowania do realizacji
 3. Wpływ na realizację celów strategicznych
 4. Efektywność społeczną
 5. Oddziaływanie
 6. Powiązanie z innymi inwestycjami

Uzasadnienie:

 1. W okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 przyznane zostały Polsce znaczne środki strukturalne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Skłania to do wykorzystania tej sytuacji i stąd nadanie większej wagi kryterium związanemu z możliwością pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych i potraktowania go jako kluczowego.
 2. Wśród zadań inwestycyjnych, które znajdują się na liście potrzeb priorytetowo zostały potraktowane zadania już ujęte w budżecie miasta na 2009r. – kontynuowane, bądź zaawansowane w przygotowaniu do realizacji (zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, mające uregulowane sprawy własności i dysponowania gruntem, posiadające dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę) oraz pilne do wykonania ze względu na konieczność zaspokojenia gospodarczych lub społecznych potrzeb.
 3. Zadania wspomagające określoną w strategii koncepcję rozwoju gminy i przyczyniające się do realizacji celów w niej zawartych.
 4. Efektywność społeczna została rozpatrzona przez pryzmat liczby osób lub przedsiębiorstw korzystających z rezultatów zadania, wpływu na rozwój gospodarczy, społeczny, tworzenie miejsc pracy, potrzeby społeczne, które zaspokaja.
 5. Inwestycje zostały ocenione ze względu na zasięg terytorialny oddziaływania zadania – od zaspokojenia potrzeby w skali osiedla, poprzez skalę lokalną i ponadlokalną.
 6. Rozpatrzone zostało powiązanie inwestycji z innymi zadaniami, realizowanymi nie tylko przez gminę, których łączny efekt będzie miał wpływ na realizację założeń strategicznych miasta.

Metodologia wieloletniego planowania inwestycyjnego

Wieloletni Program Inwestycyjny spełnia szereg funkcji:

 • ustala priorytety inwestycyjne.
 • umożliwia koordynację działań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
 • wspiera proces ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe,
 • informuje mieszkańców o planach inwestycyjnych gminy.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest programem o charakterze „kroczącym” z 5-letnim horyzontem czasowym, corocznie aktualizowanym, ściśle związanym z budżetem miasta w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja odbywa się poprzez weryfikację i uzupełnianie danych, dotyczących zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i wprowadzanie nowych inwestycji w miarę potrzeb i możliwości finansowych lub też wyłączenie zadań nierealnych do wykonania w okresie objętym programem. Podstawą do przygotowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest zapotrzebowanie na realizację poszczególnych inwestycji i analiza potrzeb dotyczących infrastruktury gminnej w zakresie budowy lub przebudowy obiektów. Propozycje zadań są rozpatrywane pod kątem kryteriów, przyjętych w celu tworzenia listy zadań w okresie objętym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Zestawienie zadań na rok 2009 jest zgodne z wykazem wydatków na zadania i projekty inwestycyjne ujęte w budżecie na rok 2009.

Wieloletni Program Inwestycyjny konstruowany jest w odniesieniu do wszystkich środków finansowych (wewnętrznych i zewnętrznych), którymi gmina może dysponować na realizację inwestycji komunalnych. Wysokość kosztów zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym została oparta o posiadane kosztorysy inwestorskie, dane wynikające z umów, a w wielu przypadkach o wartości szacunkowe, które będą precyzowane w kolejnych aktualizacjach Programu.

Podstawowym elementem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest tabela stanowiąca zestawienie inwestycji z określeniem ich finansowania w podziale na lata, ujętych według działów klasyfikacji budżetowej. Każda grupa inwestycji jest określona przez cel strategiczny, operacyjny i cele szczegółowe, do osiągnięcia których się przyczynia.

Załącznik do uchwały Nr XXXIV / 210 /2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 marca 2009r.

Last modified: 30 czerwca 2020

Zmień język »