Widać światło w stadionowym tunelu

Autor: |

Jest szansa na przyspieszenie przebudowy stadionu przy ul. Sportowej. Wszystko za sprawą funduszy europejskich, o które stara się gmina.

Pozyskanie ich zmieni oblicze północnej części miasta, a ta nie jest najlepszą wizytówką Świdnika. Zyska nie tylko infrastruktura sportowa, ale także park miejski oraz budynki socjalne przy ul. Kolejowej.

Na razie proces budowy stadionu toczy się w sferze dokumentów. – Biuro projektowe przysłało nam dokumentację, którą sprawdziliśmy i przesłaliśmy swoje uwagi – mówi Magdalena Kurowska, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji. – Czekamy teraz na jej zwrot z naniesionymi poprawkami. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, w połowie maja rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawcy. Poza tym, gmina wystąpiła o przyznanie środków zewnętrznych z programu rewitalizacyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik”. Nasz wniosek jest już po wstępnej ocenie merytorycznej. Ma dobrą pozycję i mamy nadzieję na przyznanie dofi nansowania.

Jak się dowiedzieliśmy, gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim cztery wnioski. Oprócz rewitalizacji północnych obszarów, czyli przebudowy stadionu, modernizacji budynków socjalnych przy ul. Kolejowej i parku miejskiego, staramy się o: dofi nansowanie do adaptacji kina „Lot”, zwrot części kosztów poniesionych przy remoncie ul. Wyspiańskiego oraz o pieniądze na termomodernizację świdnickich przedszkoli. Niestety, tylko dwa pierwsze wnioski mają realne szanse na pozytywne rozpatrzenie. – Najwięcej punktów można zyskać za kompleksowość i ta jest preferowana przy ocenie, którą zajmie się Urząd Marszałkowski – wyjaśnia Urszula Łopatyńska, kierownik Biura Funduszy Europejskich UM w Świdniku. – Do oceny wpłynęły 84 wnioski o wartości 416 mln zł, zaś do rozdysponowania jest 140 mln zł. Za projekt dotyczący rewitalizacji północnej części miasta otrzymaliśmy najwięcej, bo aż 87 punktów. Nieco mniej – 82 punkty zebrał projekt przebudowy centrum kultury. Mamy nadzieję, że obydwa wnioski otrzymają akceptację.

W przypadku przyznania dotacji najwięcej zyska stadion. Po przebudowie będzie to nowoczesny obiekt, z pełną infrastrukturą. Przesunięciu ulegnie płyta główna boiska, w związku z tym zrekultywowana zostanie stara nawierzchnia trawiasta i dorobiona częściowo nowa. Powstanie także pełnowymiarowe boisko treningowe, trybuny dla 2 tysięcy osób, w tym 250 miejsc pod zadaszeniem, co spełni drugoligowe wymagania. Wykonane zostaną także: nowe ogrodzenie boiska, jego oświetlenie, parkingi, nowe drogi dojazdowe. Na odnowienie czekają budynki socjalne klubu.

Wyładnieje również park miejski, ale tylko w części między basenem a torami kolejowymi (reszta nie jest własnością gminy, a co za tym idzie nie można w nią inwestować). Zostaną wytyczone nowe alejki, przybędzie nowych drzew, park wzbogaci się o nowe oświetlenie. Te prace będą punktem wyjścia do dalszego zagospodarowania, na przykład wybudowania placu zabaw i miejsca do rekreacji. – Cały projekt rewitalizacji północnych terenów wyceniony został na ponad 18 mln zł. Mogliśmy się ubiegać o dofi nansowanie nie wyższe niż 10 mln zł – dodaje U. Łopatyńska.

Do Urzędu Marszałkowskiego napłynęła duża ilość wniosków, więc trzeba sporo czasu na ich rozpatrzenie. Obecnie urzędnicy dokonują ich oceny strategicznej. Poza tym trzeba się liczyć z tym, że niektórzy benefi cjenci będą się odwoływać od otrzymanej punktacji. Być może za miesiąc pojawi się lista rankingowa z punktacją końcową i dopiero na jej podstawie zarząd województwa wybierze wnioski do dofi nansowania. Miejmy nadzieję, że wśród nich znajdą się świdnickie projekty.

Last modified: 2 lipca 2020