Urząd z nowym właścicielem

Autor: |

Pod koniec stycznia władze miasta podpisały akt notarial­ny sprzedaży byłego już ratu­sza. W lutym nowy właściciel przejmie gmach. Już wiado­mo, że to ostatnie miesiące budynku, bo w planach jest jego wyburzenie i postawie­nie w tym miejscu lokalu han­dlowo-usługowego.

Przez ostatnie trzy lata przy ul. Wy­szyńskiego 15 niewiele się działo. Pod koniec 2017 roku budynek opu­ścili urzędnicy. Przenieśli się po są­siedzku, do byłej szkoły, która w tzw. międzyczasie przeszła gruntowną przebudowę i zamieniła się w nowy gmach ratusza.

Od początku było wiado­mo, że władze miasta będą chcia­ły pozbyć się dawnej siedziby. Początkowo wystawiono na sprze­daż trzypiętrowy budynek, wraz z dobudowaną, parterową częścią od strony ul. Spółdzielczej. Według ów­cześnie obowiązującego planu zago­spodarowania przestrzennego dla tego rejonu, w miejscu dawnego ra­tusza można było prowadzić działal­ność handlowo – usługową, ale także administracyjną. Cena wywoławcza nieruchomości została początkowo wyznaczona na 4,6 mln zł.

Problem jednak w tym, że mimo bardzo dobrej lokalizacji, w cen­trum miasta, budynek nie znalazł właściciela. Przedstawiciele ratusza ogłaszali przetarg trzykrotnie. Żeby przyciągnąć chętnych, obniży­li również cenę. Nie dało to jednak rezultatu. W minionym roku zapro­ponowano nowe podejście do nie­ruchomości.

– Zapytaliśmy radnych o zgodę na wprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania prze­strzennego, która umożliwiłaby w tym miejscu również budowę bloku. Dodatkowo postanowiliśmy dołożyć do przetargu również parking znaj­dujący się z tyłu budynku – tłumaczył Marcin Dmowski, zastępca burmi­strza.

W takiej sytuacji automatycznie wzrosła cena miejskiej nieruchomo­ści. Zainteresowani nią musieli za­płacić ponad 6 mln zł. Przetarg został ogłoszony jesienią ubiegłego roku. Zainteresował się nim deweloper z Ostrowa Wielkopolskiego. Za budy­nek wraz z parkingiem zaproponował 6,363 mln zł i wygrał postępowanie.

Nowym właścicielem nieruchomo­ści został Zakład Budowlano-Remon­towy Budrem. Zajmuje się realizacją dużych obiektów handlowych i prze­mysłowych. Ma na swoim koncie około 200 projektów. Przedsiębior­stwo wybudowało obiekty handlo­we i przemysłowe, między innymi w Ostrowie Wielkopolskim, Wrześni, Łukowie, Gostyniu, Poznaniu, Łowi­czu, Wyszkowie, Pile, Kaliszu, Turku, Rawiczu, Wrocławiu i w Markach. Ma na swoim koncie również obiek­ty mieszkalne w Warszawie.

Zgodnie z umową, zawartą między władzami miasta a nowym właścicie­lem budynku, akt notarialny sprzeda­ży miał zostać podpisany na początku tego roku.

– Pieniądze już są na koncie urzę­du. Pod koniec stycznia dopełniliśmy wszelkich formalności – informuje M. Dmowski. – Mamy czas do końca lutego na przekazanie nieruchomości nabywcy.

Już wiadomo, że stary gmach ra­tusza nie zostanie w centrum mia­sta.

– Nowy właściciel poinformował nas, że dojdzie do wyburzenia budyn­ku. Natomiast na jego miejscu zosta­nie wybudowany obiekt handlowo – usługowy – tłumaczy zastępca bur­mistrza.

Z naszych nieoficjalnych informa­cji wynika, że będzie on należał do jednej z dużych sieci handlowych, która rozbudowuje się na zachodzie kraju i planuje ekspansję również na wschodnie województwa.

Last modified: 12 lutego 2021