Ucz się języków z Nice&Wise Centrum Języków Obcych w Świdniku lub Lublinie

Autor: |

fot. www.n-w.pl

1. Jak długo ist­nieje Nice&Wise Centrum Języ­ków Obcych?

Nasza szkoła istnieje w Świdniku od 2007 roku, mamy też dwie szkoły w Lu­blinie – przy ul. Droga Mę­czenników Majdanka 55 od 2016 roku oraz przy ul. Nał­kowskich 112 od 2019 roku.

2. Jakich języ­ków można uczyć się w Nice&Wise CJO?

W naszej szkole oferujemy kursy języków angielskie­go i niemieckiego dla do­rosłych, młodzieży i dzieci od 5 roku życia.

3. Czy szkoła pracuje sta­cjonarnie czy online?

Nasza szkoła pracuje przede wszystkim stacjo­narnie, ale oferujemy także kursy online na wysokim poziomie. Mamy zaszczyt pracować nie tylko z mło­dzieżą i dorosłymi ze Świd­nika, Lublina i okolic, lecz także z Kursantami z całe­go kraju, którzy dołączyli do grona naszych Klientów dzięki rekomendacjom.

4. Jak liczne są grupy?

Grupy w naszej szkole liczą do 8 osób, dzięki czemu każdy z uczniów może swobod­nie ćwiczyć komunikację w języku obcym.

5. Jaka meto­da obowiązu­je w Państwa szkole?

W naszej szkole obowią­zuje metoda komunikacyj­na w ujęciu eklektycznym. Jest to metoda stosowa­na obecnie na świecie, re­komendowana przez Unię Europejską. W naszym centrum stosujemy pod­ręczniki i techniki na­uczania zgodne z ESOKJ – Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Języko­wego, dzięki czemu nasze kursy przygotowują w na­turalny sposób do prak­tycznego użycia języka oraz nowoczesnych egza­minów językowych.

6. Czy muszę za­kupić pod­ręczniki we własnym zakre­sie?

Nie, szkoła zapewnia pod­ręczniki w przypadku pod­pisania umowy na cały rok szkolny.

7. W jaki sposób ułatwiacie Państwo zdo­bywanie wiedzy?

Mamy na to wiele sposo­bów, przede wszystkim używamy tablic interak­tywnych, przygotowuje­my materiały tak, by nauka była jak najbardziej wydaj­na i przyjemna. Stosuje­my gry i zabawy językowe, pracę w parach. Warte podkreślenia jest to, że nasi lektorzy są zawsze perfek­cyjnie przygotowani, o co dba Dział Metodyki.

8. Jakie wy­kształcenie mają lekto­rzy zatrudnieni w Państwa szkole?

Nasi lektorzy są absolwen­tami filologii obcych lub lingwistyki stosowanej, wszyscy mają przygotowa­nie pedagogiczne, ale rów­nież zapał do pracy, pasję do przekazywania wiedzy i dużo życzliwości.

9. Ile kosztują kursy?

Koszt kursu nie jest wysoki. W przypad­ku dzieci w klasie 0 kurs kosztuje ok. 110 zł mie­sięcznie (2 spotkania ty­godniowo o długości 45 min.), w przypadku uczniów klas 1-7 – ok. 120 zł miesięcznie (2 spotka­nia 60-minutowe tygo­dniowo), zaś w przypadku osób dorosłych ok. 170 zł miesięcznie (2 spotka­nia 90-minutowe tygo­dniowo). Oferujemy też kursy dedykowane ósmo­klasistom – pełny kurs obejmuje 80 spotkań 60-minutowych i jego koszt wynosi 1360 zł płat­ne w ratach, kurs matural­ny kosztuje 1400 zł – 56 spotkań 90-minutowych.

10. Kiedy i jak można się zapisać?

Zapisać można się w każ­dej chwili – telefonicznie – 504285034, 501549419, mailowo: info@n-w.pl, osobiście – od poniedział­ku do piątku w godzinach 14.00-20.00 oraz w dwa pierwsze weekendy wrze­śnia podczas Dni Otwar­tych Drzwi.

• 4-5 września w godzi­nach 10.00 – 14.00

dodatkowo w poniedzia­łek 6 września od 10.00 do 20.00

• 11-12 września w godzi­nach 10.00 – 14.00

dodatkowo w poniedzia­łek 13 września od 10.00 do 20.00

/ REKLAMA /

Last modified: 23 września 2021

Zmień język »