Urząd Miasta Świdnik Tag Archive

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu...

Zmiana siedziby

Urząd Miasta Świdnik informuje, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dniem 1 października 2011r. zmienia swoja siedzibę. Nowy adres LAWP to: ul....

Urząd zdał egzamin

Świdniczanie ocenili działanie Urzędu Miasta. Badanie ankietowe przeprowadzono od początku maja do końca lipca 2011 roku. Jego celem było zbadanie stopnia zadowolenia...

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Nowe zasady przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień Burmistrza Świdnika za osiągnięcia sportowe

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych informuje, iż od dnia 18. czerwca 2011r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie...

Uchwała Rady Miasta

Uchwała w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik Treść uchwały oraz wniosek do pobrania....

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół nr 2, ul. Jarzębinowa 6 w Świdniku I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia...

Otwarty konkurs

Burmistrza Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkursy na stanowiska: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki , ul. Kopernika 9 w Świdniku, 2. Dyrektora Przedszkola...

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 4 /01/2011 Burmistrza Miasta Świdnik w sprawie przeprowadzenia...

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert

Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 112 /12/2010 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 14.12.2010 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu...

Otwarty konkurs (aktualizacja z dn. 24.01.2010)

Z uwagi na pomyłkę w ogłoszeniu Burmistrz Miasta ogłasza zmienione ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z...

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert

Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 109 /12/2010 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 07.12.2010 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu...

Otwarty konkurs

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu...

Zlecenie realizacji zadania publicznego

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert....

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Burmistrz Miasta jako Główny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r. Ogłoszenia o naborze...

Otwarty konkurs

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2011 roku. Szczegóły...

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów o działalności pożytku...

Informacja Komisarza wyborczego w Lublinie

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 z...