Szkoły na poziomie

Autor: |

Do Świdnika już po raz kolejny trafiło wyróżnienie „Samorzą­dowy Lider Edukacji”. Kapitu­ła doceniła inwestycje miejskie, osiągniecia szkół, rozwój umie­jętności praktycznych uczniów i zapewnienie im bezpieczeń­stwa.

„Wiedza to przesłanka in­nowacyjności, źródło postę­pu cywilizacyjnego, czynnik przełomu. Zdając sobie spra­wę z rangi wiedzy, edukacji i nauki, od 2011 roku w Konkur­sie „Samorządowy Lider Edu­kacji” corocznie wyróżniamy gminy, powiaty i wojewódz­twa, które przyczyniają się do upowszechniania najwyższych standardów w lokalnej polityce edukacyjnej, wdrażają nowo­czesne i innowacyjne rozwią­zania w dziedzinie zarządzania oświatą oraz budują funda­menty gospodarki wiedzy na poziomie „małych ojczyzn” – napisała Grażyna Kaczmar­czyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż­szego.

Fundacja od dekady nagra­dza samorządy, które najle­piej dbają o rozwój edukacji w swoich placówkach oświato­wych. Wyróżnienie i certyfikat „Samorządowy Lider Eduka­cji” już po raz kolejny trafiły do Świdnika. Najlepszych wskaza­ła specjalnie powołana kapitu­ła. Eksperci oceniali działania miast i gmin w kilku aspektach. Pod uwagę brali, między inny­mi inwestycje samorządów w budynki i przyszkolne obiekty sportowe, zakup nowego wy­posażenia, rozwijanie umiejęt­ności praktycznych uczniów. Oceniali także ułatwienia dla dzieci i młodzieży ze specjalny­mi potrzebami edukacyjnymi.

Zbadali również osiągnię­cia poszczególnych szkół oraz kroki, jakie zostały podjęte, żeby zapewnić uczniom bez­pieczeństwo. Tym razem oce­niano też wszelkie działania, które umożliwiły „przestawie­nie” placówek oświatowych na naukę zdalną.

– Cieszymy się, że po raz ko­lejny nasza praca została doce­niona przez ekspertów – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – Prowadzimy wiele, szeroko zakrojonych działań, żeby Świdnik stawał się kom­fortowym miejscem dla rodzin. W tym kontekście, stałe pod­wyższanie poziomu edukacji jest jednym z naszych priory­tetów.

Wyróżnienie i certyfikat zostaną wręczone przedsta­wicielom ratusza podczas uroczystej gali, która zosta­ła zaplanowana w Lublinie, w Trybunale Koronnym.

Last modified: 22 grudnia 2020

Zmień język »