Szkolna rekrutacja na półmetku

Autor: |

Jeszcze tylko przez kilka dni rodzice dzieci spoza obwodu, które od września rozpoczną naukę w jednej ze świdnickich szkół podstawowych, mogą składać wnioski o przyjęcie ich pociech do wybranej placówki. Rekrutacja dzieci do  klas I zakończy się 12 marca.

Przypominamy, że do I klasy SP na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci urodzone w 2014 roku, którym obowiązek szkolny został odroczony, w tym niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nabór dotyczy również 6-latków. Zgodnie z wolą ich rodziców, dzieci które chodziły wcześniej do przedszkola albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, mają możliwość rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Miejsca dla przyszłych pierwszaków przygotowały cztery podstawówki ze Świdnika. W SP nr 3 planowane są trzy klasy, w których będzie uczyć się 75 dzieci. Dla najmłodszych spoza rejonu szkoły przeznaczono 14 miejsc. Trzy pierwsze klasy powstaną również w SP nr 4, gdzie łącznie przybędzie 75 uczniów. 30 z nich to osoby spoza obwodu placówki. W SP nr 5 ma powstać 6 klas dla 150 dzieci. To najliczniejsza grupa w tym roku, jeśli chodzi o świdnickie placówki. Podstawówka planuje przyjąć 26 najmłodszych spoza swojego rejonu. Rekrutacja trwa również w SP nr 7, w której od września prowadzonych będzie 5 klas pierwszych. Łącznie szkoła przyjmie 125 pierwszaków, w tym 20 mieszkających poza jej obwodem.

Dzieci mieszkające w rejonie danej szkoły były przyjmowane z urzędu. Wystarczyło, że ich rodzice złożyli wnioski do 24 lutego. Z kolei rodzice kandydatów spoza obwodu powinni złożyć dokumenty wraz z załącznikami do nie więcej niż trzech szkół. Mogą to zrobić wypełniając i drukując wniosek, a następnie wrzucając go do „skrzynki wrzutki”, wysyłając na e-maila w formie zahasłowanego pliku lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W przypadku większego zainteresowania placówką, brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta. W Świdniku jest ich dziesięć, a do każdego przypisana jest wartość punktowa (najmniejsza liczba: 2 pkt.; największa: 8 pkt.).

8 punktów otrzymuje rodzic za rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), za rok ubiegły, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika przez :

– obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt.

– jednego z obojga rodziców/opiekunów prawnych – 4 pkt.

Szczegółową rozpiskę udostępnialiśmy na początku lutego (ZOBACZ: Pierwszaki do szkół).

Wnioski przyjmowane są do 12 marca. Potrzebne dokumenty można pobrać ze stron internetowych szkół. Listę przyjętych do klas I poznamy 30 kwietnia.

Nabór także dla fanów sportu i języków

Do 12 marca trwa również rekrutacja do oddziału sportowego. W przypadku większej liczby chętnych, w pierwszym etapie naboru będą brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, a w drugim – kryteria ustawowe. Przypominamy, że trwają też zapisy do oddziałów dwujęzycznych. Mogą do nich dołączyć uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy VII i uzyskali pozytywny wynik sprawdziany predyspozycji językowych. W przypadku dużej licz­by chętnych, decydują: wynik sprawdzianu predyspozy­cji językowych, oceny z języ­ka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytne­go wymienione na świadec­twie promocyjnym do kl. VII oraz świadectwo do klasy VII z wyróżnieniem. W przypad­ku równorzędnych wyników, na drugim etapie będą brane pod uwagę kryteria ustawo­we gminy. Jeśli szkoła nadal będzie dysponowała wolny­mi miejscami, może przyjąć kandydatów niebędących jej uczniami.

Listę przyjętych do oddziałów sportowego i dwujęzycznego poznamy 5 lipca. Szczegółowy terminarz dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta Świdnik.

Last modified: 5 marca 2021