Szansa dla młodych

Autor: |

fot. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (VI)”. Jego realizacja potrwa 2 lata (od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022), a koszt oszacowano na 3 360 936,53 zł. Fundusze przyznane z Unii Europejskiej to 2 832 597,31 zł.

Głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 18-29 lat, również niepełnosprawnych, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – wyjaśnia Włodzimierz Radek, dyrektor PUP.
 
W ramach projektu  przewidziano realizację kilku form wsparcia. 371 osób będzie mogło skorzystać z Indywidualnego Planu Działania, tyle samo z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Dla 152 bezrobotnych przewidziano staże, dla 25 bony szkoleniowe, dla 88 szkolenia indywidualne. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane18 osobom, bony na zasiedlenie 58 pozostającym bez pracy, a środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 11 osobom. 19 chętnych będzie mogło podjąć  prace interwencyjne.

Pierwszeństwo w składaniu wniosków o wsparcie będą miały osoby: długotrwale bezrobotne (w wieku 15-24 lat, pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy oraz w wieku 25-29 lat, bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym).

– Wsparcie udzielane jest zgodnie ze standardami określonymi w „Planie Realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce”, opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – dodaje W. Radek. – W ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 miesięcy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia, będzie liczony od dnia przystąpienia do projektu.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektu  można uzyskać pod nr tel. 81 461 35 20.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w Poddziałaniu 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

aw

Last modified: 7 stycznia 2021