• Idzie sobie Grześ...
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Zdrowy Świdnik
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Repertuar
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • rodzinka

Projekty realizowane z innych źródeł zewnętrznych

I. Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra”.

Projekt te są kompleksowym działaniem adresowanym nie tylko do dzieci, młodzieży i nauczycieli świdnickich szkół, prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy na tematy związane z historią oraz wychowaniem i edukacją w duchu patriotyzmu i poszanowania narodowych wartości, ale również do wszystkich mieszkańców miasta. Poprzez podjęte różne formy działań wzmacniały one identyfikację z Ojczyzną, budowały więzi lokalne oparte na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie i pielęgnowaniu.

W trakcie ich realizacji zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych, promocję świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej młodego pokolenia, szczególnie poprzez rozbudzanie inicjatyw uczestników. Zakres tematyczny zajęć i forma ich realizacji dostosowana była do wieku adresatów, dzięki czemu prowadzona edukacja patriotyczna była zrozumiała i atrakcyjna dla każdej grupy wiekowej dzieci i młodzieży. Edukacja patriotyczna przedstawiana była poprzez działania kompleksowe, obejmujące różne, atrakcyjne dla uczniów formy.

W ramach projektów powstawały szkole grupy liderów, które inicjowały i organizowały działania na terenie szkół skierowane do całej społeczności, czyli zarówno do uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców. Organizowanie były konkursów o tematyce patriotycznej, w których brali udział wszyscy uczniowie szkół. Przykładami takich konkursów były:

1) plastyczny – na pracę o tematyce patriotycznej związanej ze zwycięstwami i sukcesami Polaków,

2) literacki – konkurs na esej, wiersz, wypracowanie

3) prezentację multimedialną – przedstawienie sukcesów historycznych przy zastosowaniu nowoczesnych środków,

4) obywatelski – na temat wiedz o współczesnej samorządności i społeczeństwie obywatelskim.

W ramach ,,Patriotyzmu Jutra” realizowano:

 • W 2006 roku - projekt: „Moja ojczyzna, moje miasto, moja szkoła”

wartość projektu: 51182,00 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 44182,00 zł / wysokość wkładu własnego (finansowego): 7000,00 zł / ilość uczestników: 3991 /okres realizacji od 14.08.2006 do 20.12.2006

 •  W 2007 roku – projekt: „Nie zapomnimy”- projekt edukacyjny Świdnik 2007

wartość projektu: 69681,00 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 50000,00 zł / wysokość wkładu własnego (finansowego): 19 681,00 zł / ilość uczestników: 3411 / okres realizacji od 04.06.2007r. do 21.12.2007r.

 • W 2009 roku – projekt „Świętujemy zwycięstwa i sukcesy Polaków” –współorganizowany przez GMŚ i Muzeum Historii Polski w Warszawie.

wartość projektu: 33000 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 25000 zł / wysokość wkładu własnego: 8000 zł / ilość uczestników: 200 / okres realizacji do 01.04.2009r. do 30.11.2009r.


II. Projekty realizowane w ramach „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Projekt ten został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów, a następnie w trybie obiegowym został przekazany Radzie Ministrów. W związku z tym, Wojewodowie we współpracy z Kuratorami Oświaty ogłaszali konkursy na realizację zadań ukierunkowanych na wzmocnienie oferty edukacyjno-wspomagającej szkół i placówek kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym jak również szkolnym. Zgodnie z założeniami reformy programowej, priorytetem były, zatem następujące cele:

1) zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-wspomagających dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym realizowanych w innych formach wychowania przedszkolnego;

2) wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3) opracowanie i wdrożenie regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych skoncentrowanych na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty przez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania;

4) wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych.

W ramach "Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” realizowano projekt wyrównywania szans edukacyjnych:

 • W 2006 roku:

wartość projektu 114 000,00zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 50 822,00 zł / wysokość wkładu własnego (rzeczowego) : 63 178,00 zł / ilość uczestników 328 / okres realizacji od 01.06.2006r. do 17.11.2006r.

wartość projektu 38 664,00zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 19 275,00 zł / wysokość wkładu własnego (rzeczowego) : 19 389,00 / ilość uczestników 168 / okres realizacji od  20.11.2006r. do 08.12.2006r

 • W 2007 roku:

wartość projektu 143 148,00 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł / wysokość wkładu własnego (rzeczowego) : 43 148,00 zł / ilość uczestników 1 380 / okres realizacji od 10.09.2007r. do 14.12.2007r..

 • W 2008 roku zajęcia warsztatowe

wartość projektu: 51 325 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 35 500 zł / wysokość wkładu własnego: 15 825 zł, w tym wkład finansowy - 11 250 zł wkład osobowy - 2 430 zł wkład rzeczowy - 2 145 zł / ilość uczestników: 1 759 / okres realizacji: Listopad – grudzień 2008r.


III. Projekty dofinansowywane z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizacja zadania polegała na organizowaniu i prowadzeniu bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnym dla uczniów od szkoły podstawowej do ukończenia liceum, uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne były atrakcyjną i jednocześnie sprzyjającą rozwojowi młodych ludzi formą spędzania czasu wolnego, z której uczniowie chętnie korzystali. Z analizy sprawozdań przekazanych przez nauczycieli wynika, że realizowane w szkołach zajęcia sportowe cieszyły się dużą popularnością i zainteresowaniem. Dzięki nim uczniowie rozwijali swoją sprawność i kondycję fizyczną, nabywali nowych umiejętności ruchowych w różnych formach aktywności, zdobywali wiedzę na temat zasad i reguł gier zespołowych oraz doskonalili postawy społeczne, m.in. umiejętność współpracy w grupie.

Ponadto uczestnicy zajęć sportowych mieli możliwość sprawdzenia siebie i swoich umiejętności w rywalizacji sportowej podczas organizowanych zawodów, bądź turniejów. Możliwość osiągania sukcesów sportowych pozwalała im na podnoszenie własnej samooceny i budowania obrazu samego siebie, co przekładało się również na inne dziedziny życia i wyniki w nauce.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe miały również wpływ na realizację zagadnień ujętych w planach pracy szkół oraz w programach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, których podstawowym celem jest wszechstronny rozwój uczniów. Udało się zaproponować dzieciom i młodzieży wiele ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego oraz przygotować młodych ludzi do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych. Równocześnie została wzbogacona oferta pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Projekty realizowane w ramach „Organizowania zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów przez szkoły, prowadzone przez Gminę Miejską Świdnik”:

 • W 2006 roku:

wartość projektu: 85 400,00 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 42 700,00 zł / wysokość wkładu własnego (finansowego): 42 700,00 zł / ilość uczestników: 1 532 / okres realizacji od 04.2006r. do 12.2006r.

 • W 2007 roku

wartość projektu: 120 000,00 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 60 000,00 zł / wysokość wkładu własnego: 60 000,00 zł / ilość uczestników: 1 974 / okres realizacji od 20.08.2007r. do 14.12.2007r.

 • W 2008 roku

wartość projektu: 139 895,28 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 69 947,64 zł / wysokość wkładu własnego: 69 947,64 zł / ilość uczestników: 1 731 / okres realizacji od 05.05.2008r. do 12.12.2008r.

 • W 2010 roku

wartość projektu: 120 000,00 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 60 000,00 zł / wysokość wkładu własnego: 60 000,00 zł / ilość uczestników: 1 400 / okres realizacji od 10.05.2010r. do 30.11.2010r.


IV. Projekty dofinansowywane ze środków pozostających w dyspozycji MKiDN w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych ..Śpiewająca Polska”.

To, co roku realizowany projekt w Gimnazjum Nr 2. Instytucja zarządzającą programu jest Narodowe Centrum Kultury. Główne cele programu to:

a) edukacja świadomych odbiorców sztuki,

b) poznanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej,

c) rozwój muzykalności dużej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości zasilą profesjonalne i amatorskie zespoły chóralne,

d) wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie,

e) rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,

f) zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

g) kontakt uczestników programu z wybitnymi artystami,

h) doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi.


V. Programy na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Dysponentem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań objętych Programem był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Część zadań Programu jest sfinansowana ze środków pochodzących z części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto, zadania edukacyjne Programu współfinansowane były z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Środki finansowe przekazywane były za pośrednictwem wojewodów lub bezpośrednio z ministerstwa do gminy.

 Gmina Miejska Świdnik w latach 2006 – 2009, co roku realizuje trzy projekty na rzecz społeczności romskiej:

 1. Zakup podręczników dla dzieci romskich uczących się w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach.

2. Zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich uczących się w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

3. Zakup odzieży sportowej na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci romskich uczących się w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach.

W każdym roku wartość programu jest na podobnym poziomie jak w prezentowanym poniżej zestawieniu za 2010r.:

Rodzaj zadnia: Zakup podręczników szkolnych / Wysokość uzyskanego dofinansowania: 5.400 zł / Wysokość wkładu własnego: 1.370zł   ilość uczestników: 16

Rodzaj zadnia: Zakup przyborów szkolnych / Wysokość uzyskanego dofinansowania: 2.600 zł / Wysokość wkładu własnego: 680 zł   ilość uczestników: 16

Rodzaj zadnia: Zakup odzieży sportowej / Wysokość uzyskanego dofinansowania: 4.080 zł / Wysokość wkładu własnego: 1.020 zł   ilość uczestników: 16

Razem: 16.050 zł


VI. Programy dofinansowywane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w formie dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Program realizowany w 2008r. w sposób bezpośredni służył budowaniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. W czasie jego trwania mieszkańcom naszego miasta udzielono blisko 1000 konsultacji. Wsparcie rodzin to zagadnienie niezwykle ważne społecznie. To właśnie rodzina, jako pierwsza, kształtuje młodego człowieka, dzięki niej następuje poznanie otaczającego świata. Pomiędzy rodzicami a dziećmi kształtuje się szczególny rodzaj więzi, opartej na potrzebie miłości, przynależności, wsparcia i opieki. Rodzina, w której te podstawowe więzi zostały zaburzone, kształtuje młodego człowieka pozbawionego elementarnej umiejętności emocjonalnego i społecznego funkcjonowania. Prowadzi to do niekorzystnych zjawisk społecznych, a w szczególnych przypadkach do rozpadu rodziny, z pozbawieniem władzy rodzicielskiej i umieszczeniem dzieci w formach opieki zastępczej włącznie. Chcąc unikać takich sytuacji w naszej gminie rozwijaliśmy szeroko rozumianą profilaktykę i poradnictwo rodzinne, dlatego też takim głównym celom służyć miała realizacja założeń programu. Zatrudniona w punktach grupa profesjonalistów, współpracujących ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniała skuteczne reagowanie na problemy. W zależności od specyfiki sytuacji i zaistniałego problemu, który trzeba było jak najlepiej i jak najszybciej rozwiązać, rodziną zajmował się odpowiedni specjalista. Dodatkową zaletą była możliwość udzielania pomocy kompleksowo, przez kilka współpracujących ze sobą osób. W punktach indywidualne konsultacje prowadzili specjaliści ds. pracy z rodziną, byli to: psycholog, prawnik, mediator rodzinny, specjalista ds. terapii.

 W 2008 roku projekt ,,Wsparcie rodziny świdnickiej"

wartość projektu: 65 800 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 52 500 zł / wysokość wkładu własnego: 13 300 zł ilość

uczestników: 1000 / okres realizacji IX – XII 2008r.

W 2009 roku projekt ,,Rodzina w Świdniku”

wartość projektu: 42 000 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 33 400 zł / wysokość wkładu własnego: 8  600 zł ilość

uczestników: 400 / okres realizacji IX – XII 2009r.

W 2010 roku projekt ,,Rodzina w Świdniku 2010”

wartość projektu: 65 500 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 50 000 zł / wysokość wkładu własnego: 12 500 zł ilość

uczestników: 1000 / okres realizacji IX – XII 2010r.


VII. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” z lokalizacją w Świdniku przy Szkole Podstawowej nr 3/Gimnazjum nr 1”

Zespół boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3/Gimnazjum nr 1 w Świdniku powstał w 2009 roku w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Składają się na niego:

a) dwa boiska sportowe :

• boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6m (nawierzchnia - trawa syntetyczna)

• boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m (nawierzchnia poliuretanowa),

b) budynek sanitarno-szatniowy w skład którego wchodzą:

• magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,

• szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,

• zespół higieniczno-sanitarny,

• pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Boiska są oświetlone.

 Koszt inwestycji – 1 130 912,86 zł:

• dofinansowanie z budżetu państwa - 333 000,00 zł

• dofinansowanie ze środków samorządu województwa lubelskiego - 333 000, 00 zł

• budżet Gminy Miejskiej Świdnik – 464 912,86 zł


VIII. Adaptacja hoteli przy ul. Hotelowej w Świdniku na mieszkania socjalne

Budynek dawnego hotelu pracowniczego i internatu został przebudowany i dostosowany do pełnienia funkcji mieszkalnych.

Przez cały 2009 r. trwały roboty adaptacyjne i prace obejmujące zagospodarowanie terenu. W budynku została zmieniona stolarka okienna i drzwiowa, instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Przebudowaniu uległy pomieszczenia wewnętrzne. Budynek docieplono oraz wykonano nową elewację. Wokół budynku odnowiono chodniki i jezdnie, wybudowano parking.

W wyniku realizacji zadania powstało 52 lokale socjalne – mieszkania 1 i 2-pokojowe z wyposażeniem od razu umożliwiającym ich zamieszkanie. W podpiwniczeniu budynku przewidziano pomieszczenia dla lokali użytkowych.

Zadanie zrealizowane zostało przy współfinansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat.

Dofinansowanie wyniosło 1 025 536,60 zł, co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych, związanych z wydatkami poniesionymi na przygotowanie lokali socjalnych.


IX. Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu „Blisko-Boisko” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku

W 2008r. zostało oddane do użytkowania boisko sportowe do piłki nożnej o wymiarach 30 x 60 m ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej. Boisko jest ogrodzone i wyposażone w dwie bramki.

Zadanie zrealizowane zostało przy współfinansowaniu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100 000 zł oraz Funduszu Prewencyjnego PZU SA – 100 000 zł i Funduszu Prewencyjnego PZU na Życie SA – 100 000 zł Dofinansowanie łączne stanowi blisko 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z budowa boiska.


X. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Zespół boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku powstał w 2010 roku w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Składają się na niego:

a) dwa boiska sportowe :

• boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6m (nawierzchnia - trawa syntetyczna)

• boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m (nawierzchnia poliuretanowa),

b) budynek sanitarno-szatniowy w skład którego wchodzą:

• magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,

• szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,

• zespół higieniczno-sanitarny,

• pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Boiska są oświetlone.

Koszt inwestycji – 1 277 328,51 zł:

• dofinansowanie z budżetu państwa - 333 000,00 zł

• dofinansowanie ze środków samorządu województwa lubelskiego - 333 000, 00 zł

• budżet Gminy Miejskiej Świdnik – 611 328,51 zł


XI . Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku w ramach Pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych Biały Orlik.

W grudniu 2011 r. oddano do użytkowania składane lodowisko sezonowe „Biały Orlik”. Obiekt zlokalizowano na boisku wielofunkcyjnym kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku. Lodowisko o wymiarach 17,5 m x 28 m wyposażono w kompaktowy agregat chłodniczy zapewniający właściwe funkcjonowanie lodowiska w temperaturze otoczenia do +10 °C. Dla zapewnienia odpowiedniej widoczności wykorzystano oświetlenie istniejące na terenie „Orlika”. Na całym obwodzie lodowiska zamontowano bandy stalowe z 2 bramkami dla łyżwiarzy. Dodatkowo obiekt wyposażano w 2 bramki do gry w hokeja, w ciągach komunikacyjnych rozłożono gumowe chodniki. Dla podniesienia komfortu korzystających z lodowiska zakupiono nawiewową suszarkę do łyżew z automatycznym sterowaniem i lampą ozonową, ostrzałkę do łyżew oraz stojak na 60 par łyżew.

Inwestycja dofinansowana została ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 174 000 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt budowy lodowiska to ok. 391 000 zł.


XII. Budowa ulic Leśnej, Orzechowej, Parkowej, Różanej, Przy Lesie, Gajowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W odpowiedzi na ogłoszony w 2010r. nabór wniosków w ramach III edycji Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011, Gmina Miejska Świdnik złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w 2011r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych zadania to 3 223 984 zł. Dofinansowanie wyniosło 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji - 1 611 992 zł.

Zakres inwestycji dotyczył: budowy ulic o łącznej długość 1411,62 mb, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia, jako elementów ściśle związanych z infrastrukturą drogową i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników drogi. Pozostałe elementy, takie jak sieć gazowa, wodociągi i kanalizacja sanitarna oraz likwidacja kolizji zostały sfinansowane z budżetu gminy. Ulice i chodniki na całej długości posiadają nawierzchnię z kostki betonowej. Szerokość ulic wynosi od 4,5 do 5 m (jezdnia z wyodrębnionymi dwoma pasami ruchu). W celu odprowadzenia wód deszczowych z jezdni wybudowano kanalizację deszczową. Kanały deszczowe zlokalizowane są w pasach drogowych ulicy Orzechowej, Parkowej, Przy Lesie, Leśnej, Gajowej i Różanej. Wzdłuż ulic zostało wybudowane oświetlenie drogowe.


XIII. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku (Zespołu Szkół nr 2)

Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana w formie dotacji i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw ramach III konkursu programu priorytetowego p.n.:System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

 Koszt przedsięwzięcia – 1 454 002 zł

Uzyskania dotacja – 556 130 zł

Uzyskana pożyczka – 444 905 zł

 Przedsięwzięcie objęło prace termomodernizacyjne budynku szkoły – m.in. docieplenie stropodachu, docieplenie i przebudowę ścian wraz z pracami remontowymi i modernizacyjnymi związanymi z termomodernizacją - montażem zaworów termostatycznych wraz z płukaniem instalacji, likwidację luksferów, przebudowę wejść.

Wykonana termomodernizacja przyczyni się do zwiększenia izolacyjności cieplnej istniejących przegród zewnętrznych budynku, likwidacji przemarzania oraz przecieków, pozwoli na uzyskanie oszczędności energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń oraz poprawi estetykę i komfort użytkowania budynku.

Prace trwały od października 2012r. do maja 2013r.


XIV. ŚWIDNICKIE TALENTY LEKKIEJ ATLETYKI

W ramach programu ,,ŚWIDNICKIE TALENTY LEKKIEJ ATLETYKI” dofinansowanego ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, pozostających w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki na obiektach sportowych szkół, prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik realizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Podstawowym celem projektu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności sportowej dzieci i młodzieży, wdrażanie do systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, zachęcanie do uprawiania lekkiej atletyki a także powstrzymanie tendencji pogarszania się wydolności i sprawności fizycznej społeczeństwa.

Jest on realizowany od 01.05.2013r. do 30.11.2013r. oraz w czasie wakacji roku szkolnego 2012/2013, tj. od 19.08.2013r. do31.08.2013r. W zajęciach sportowych z lekkiej atletyki weźmie udział około 500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, podzielonych na 50 grup ćwiczeniowych, liczących od 8-16 osób. W zajęciach prowadzonych w okresie wakacji roku szkolnego 2012/2013 tj. od 19.08.2013r. do31.08.2013r - będzie utworzonych 21 takich grup dla około 220 uczniów.

Zajęcia z lekkiej atletyki są realizowane na podstawie opracowanego przez nauczyciela programu, który zawiera cele, metody i formy pracy oraz opis ich prowadzenia. Program każdych zajęć obejmuje:

• zapoznanie się uczestników z zasadami bezpieczeństwa w czasie uprawiania lekkiej atletyki,

• wszechstronny rozwój organizmu,

• wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych i zdrowotnych,

• doskonalenie techniki podstawowych konkurencji lekkoatletycznych,

• kształtowanie potencjału motorycznego i gibkości,

• popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zasady rekrutacji i udziału uczniów w projekcie określa regulamin (dostępny w każdej szkole), zgodnie z nim:

1) Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie legitymacji szkolnej, którą uczestnicy przedstawiają organizatorom projektu w celach ewidencyjnych i porządkowych.

2) Uczestnicy projektu składają deklarację uczestnictwa, która jest zgodą na przyjęcie warunków regulaminu i jednocześnie zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w programie oraz na przetwarzanie danych osobowych.

3) Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach.


XV. Budowa ul. Traugutta i ul. Pola w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zadanie zrealizowane w 2013r. przy współfinansowaniu budżetu państwa w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój, na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim

Koszt całkowity zadania : 1 856 264 zł

Kwota pozyskanej dotacji z budżetu państwa - 923 644 zł

Wsparcie finansowe Powiatu Świdnickiego – 500 000 zł

Przedmiotem inwestycji była budowa ulic gminnych : Romualda Traugutta i Wincentego Pola z siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetleniem  ulicznym, znajdujących się w osiedlu Adampol w Świdniku.

Długość dróg wynosi 1033 mb., w tym:

- długość ul. Traugutta - 778 mb,

- długość ul. Pola – 255 mb,

W ramach zadania został wykonany  remont fragmentu ul. Racławickiej obejmujący włączenie ul. Traugutta o długości ok. 25 m.

Łączna długość wybudowanych chodników - ok. 850 m.

Zakres całej inwestycji obejmował budowę nawierzchni jezdni z chodnikami, budowę i przebudowę zjazdów publicznych i  indywidualnych do posesji, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, budowę oświetlenia, uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę wodociągowej oraz zabezpieczenie w niezbędnym zakresie infrastruktury podziemnej kolidującej z budowanymi ulicami. Wnioskiem objęta została budowa ulic, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, jako elementów ściśle związanych z infrastrukturą drogową i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz niezbędne do wykonania zadania zabezpieczenie kolizji. Pozostałe elementy, takie jak wodociągi i kanalizacja sanitarna zaliczone do infrastruktury towarzyszącej, uzupełniającej uzbrojenie terenów sfinansowane zostały w całości z budżetu gminy.


XVI. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku

Kompleks sportowy przy ul. Kopernika 9 składa się z dwóch ogrodzonych i oświetlonych boisk. Jedno z nawierzchnią ze sztucznej trawy przeznaczone jest do gry w piłkę nożną, drugie wielofunkcyjne, o nawierzchni poliuretanowej - do gry w koszykówkę i siatkówkę. Tuż przy boiskach został ustawiony budynek szatniowo-sanitarny w którym zlokalizowane są toalety, szatnie dla zawodników oraz pomieszczenie dla trenera i podręczny magazynek sprzętu gospodarczo - sportowego.

W ramach prac budowlanych wykonano również odwodnienie całego terenu, za bramkami zamontowano piłkochwyty.

Koszt inwestycji wyniósł 1,42 tys. zł, z czego Województwo Lubelskie wsparło przedsięwzięcie kwotą 100 tys., Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą 314 tys. zł.

To trzeci obiekt zrealizowany przez Gminę Miejską Świdnik w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w poprzednich latach podobne kompleksy powstały przy Szkole Podstawowej nr 3 praz przy Zespole Szkół nr 2.


XVII. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku w ramach programu „Radosna Szkoła”

Rządowy program „Radosna szkoła” ma na celu dofinansowanie projektów polegających na modernizacji lub tworzeniu szkolnych placów zabaw. Podstawowym zadaniem programu jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych. Dzięki temu najmłodsi uczniowie mają możliwość zabawy i rozwijania swoich pasji na obiektach wyposażonych w bezpieczną nawierzchnię oraz urządzeniach pomagających kształtować umiejętności motoryczne, a także zdolności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych.

Na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3, który powstał w ramach programu w 2013 r., pojawiły się następujące urządzenia:

 • zestaw 2 wież z mostkiem, pochylnią, przeplotnią, drabinką, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową,
 • zestaw 2 wież z mostkiem¸ pochylniami i przeplotnią,
 • zestaw drążków do podciągania,
 • huśtawka wahadłowa podwójna,
 • równoważnia „taran”,
 • poręcze gimnastyczne,
 • pająk linowy,
 • ścianka wspinaczkowa,
 • lokomotywa z wagonem.

Różnorodne wyposażenie umożliwia młodszym dzieciom podejmowanie aktywności ruchowej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

Koszt realizacji szkolnego placu zabaw wyniósł 155 087 zł, z czego 77 543 zł pochodziło z udzielonej dotacji.

W Świdniku pierwszy plac zabaw zrealizowany w ramach programu „Radosna Szkoła” powstał w 2012 roku przy Zespole Szkół nr 2. 

W 2013 r. utworzono również plac zabaw w ramach ww. programu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – Szkole Podstawowej nr 4 w Świdniku.


XVII. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Świdniku - w ramach programu „Radosna Szkoła”

W roku 2012 Gmina Miejska Świdnik znalazła się na liście jednostek, które otrzymały wsparcie finansowe na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

Zadanie zrealizowano na terenach sportowo - rekreacyjnych przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku – Szkole Podstawowej nr 5. Zgodnie z wytycznymi powierzchnia placu zabaw wynosi ok. 500 m2. Tereny zielone zajmują ok. 210 m2.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 180 tys. zł z czego niespełna 90 tys. zł to dofinansowanie ze środków budżetu państwa.  

Wyposażenie placu zabaw:

a/ zestaw 2 wież z mostkiem, pochylnią, przeplotnią, drabinką, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową

b/ zestaw 2 wież z mostkiem, pochylniami i przeplotnią

c/ zestaw drążków do podciągania

d/ huśtawka wahadłowa podwójna

e/ równoważnia „taran”

f/ poręcze gimnastyczne

g/ pająk linowy

h/ ścianka wspinaczkowa

Elementy wyposażenia placu zabaw zaprojektowano w większości z materiałów naturalnych (drewno, liny - wytrzymałych na warunki atmosferyczne) z użyciem łańcuchów i drążków metalowych. Sprzęt rekreacyjny został rozmieszczony w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami. Bezpieczna wysokość upadku dla wszystkich urządzeń to 1,50 m.

Dla wygody korzystających z placu zabaw zainstalowano również takie elementy jak ławeczki, kosze na śmieci i wieszaki na ubrania. 


XIX. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – Szkole Podstawowej nr 4 w Świdniku - w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Rządowy program „Radosna szkoła” umożliwia otrzymanie finansowego wsparcia ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażenie szkolnego placu zabaw. Projekt adresowany jest do szkół prowadzących najmłodsze klasy, a celem programu jest zapewnienie uczniom klas I-III właściwego rozwoju psychofizycznego oraz przygotowanie sześciolatkom odpowiednich warunków do aktywnego spędzania czasu w szkole podstawowej.

Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – Szkole Podstawowej nr 4 powstał w 2013 r. i jest kolejnym placem zabaw utworzonym w Świdniku w ramach ww. programu. Pierwszy plac zabaw zrealizowany w ramach programu „Radosna Szkoła” powstał w 2012 roku przy Zespole Szkół nr 2.  W 2013 r. utworzono również plac zabaw programu przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Wyposażenie placu zabaw przy ZSO nr 1 – SP 4:

 • zestaw 2 wież z mostkiem, pochylnią, przeplotnią, drabinką, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową,
 • zestaw 2 wież z mostkiem¸ pochylniami i przeplotnią,
 • zestaw drążków do podciągania,
 • huśtawka wahadłowa podwójna,
 • równoważnia „taran”,
 • poręcze gimnastyczne,
 • pająk linowy,
 • ścianka wspinaczkowa,
 • lokomotywa z wagonem,
 • zawiesie z siedziskiem (bocianie gniazdo)

Dla wygody korzystających z placu zabaw zainstalowano również takie elementy jak ławeczki, kosze na śmieci i wieszaki na ubrania.

Całkowita wartość inwestycji: 157 212 zł

Wartość dofinansowanie: 78 606 zł


XX. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Świdniku – budowa kortu tenisowego

W odpowiedzi na duże zainteresowanie sportem w naszym mieście, Gmina Miejska Świdnik podjęła kolejne działania zmierzające do stałego rozwoju bazy sportowej. W związku z powyższym w 2013 r. powstał kort tenisowy z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z drenażem i wyposażeniem o powierzchni 18,33m x 33,37m. Obiekt jest ogrodzony i oświetlony.

Inwestycja została zrealizowana na terenie Zespołu Szkół nr 2 i uzupełniła, rozbudowywaną stopniowo infrastrukturę sportową przy szkole, w skład której już wchodzą: kompleks boisk sportowych Orlik, lodowisko, plac zabaw, skatepark oraz hala sportowa i basen.

 Na inwestycję pozyskano środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 110 000  zł. Całkowita wartość inwestycji to 426 751 zł.

Kort tenisowy wraz z ww. elementami infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ZS nr 2 tworzy nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, oferujący bogaty zestaw obiektów sportowych o różnym charakterze, przeznaczony dla różnych grup odbiorców.


XXI. Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcacych Nr 1 w Świdniku

Na wniosek Gminy Miejskiej Świdnik zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku” zostało ujęte i dofinansowane w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego” na rok 2012 i lata następne.

 Zakres prac budowlanych obejmował:

- wymianę nawierzchni istniejącej drogi wewnętrznej oraz budowę dojazdu do boisk

- budowę bieżni 4-torowej o dystansie 60 m łącznie ze skocznią w dal

- budowę skoczni wzwyż

- budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) – nawierzchnia poliuretanowa

- budowę boiska do gry w piłkę ręczną plażową (8x16m)

- wymianę ogrodzenia wokół terenu i lokalizację nowego wejścia pieszego na teren od strony północnej

- montaż elementów małej architektury takich jak lampy oświetlenia dozorowanego terenu i lampy oświetlenia boisk sportowych, kosze na śmieci, ławki

- rozbudowę istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej

Całkowity koszt zrealizowanej w 2012 r. inwestycji to 1,44 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 200 tys. zł.


XXII. Przebudowa boisk piłkarskich objętych zadaniem "Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Świdniku" w ramach projektu Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik

Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 739 762 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację poniższych elementów inwestycji:

-        Wyposażenie boiska głównego do piłki nożnej

-        Wyposażenie boiska treningowego do piłki nożnej

-        Podbudowa boiska głównego do piłki nożnej

-        Nawierzchnia części boiska głównego

-        Remont starej płyty boiska

-        Podbudowa boiska treningowego do piłki nożnej

-        Nawierzchnia boiska treningowego do piłki nożnej

-        Drenaż boiska treningowego

-        System zagospodarowania wód deszczowych


XXIII. Projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016 – 2023 jest realizowany przy dofinansowaniu Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,

Wartość całkowita projektu: 113 744,00 zł
Wartość dofinansowania: 102 137,16 zł

Otrzymane środki umożliwią przygotowanie aktualizację lokalnego programu rewitalizacji. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne w momencie, gdy beneficjenci z terenu miasta Świdnik zdecydują się na złożenie wniosku o fundusze europejskie na rewitalizację, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Dofinansowanie opracowania Programu Rewitalizacji zostanie skierowane na:
• opłacenie ekspertów, którzy pomogą w jego opracowaniu,
• sporządzenie analiz dotyczących ochrony środowiska i gospodarki,
• organizację konsultacji społecznych.

Rewitalizacja jest procesem działań podejmowanych w zdegradowanych obszarach miast, który przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia nowych funkcji, odbudowy więzi społecznych. Rewitalizacja obejmuje nie tylko remont, rewaloryzację lub modernizację obiektów, ale również działania społeczne.

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów, wspieranych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Kojarzy się głównie z odnowionymi centrami miast i parkami oraz wyremontowanymi budynkami instytucji kultury.

Dzisiejsze podejście do rewitalizacji jest jednak znacznie szersze. Remont lub modernizacja przestrzeni publicznych będą tylko jednymi z elementów przyszłych projektów rewitalizacyjnych. Równie ważna jest pomoc dla mieszkańców najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich. To tam najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne: alkoholizm, przestępczość, czy wysokie bezrobocie. Aby otrzymać środki unijne na wsparcie tych kryzysowych obszarów, samorządy muszą posiadać lokalne programy rewitalizacji.


XXIV. Projekt pn. Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku został zrealizowany w 2015r. przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4 schemat B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013  zgodnie z umową nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-016/13.

Projekt miał na celu wypromowanie terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Świdnik oraz marki gospodarczej miasta. Narzędziami prowadzącymi do osiągnięcia założonych celów były działania analityczno-strategiczne oraz promocyjne. W ramach projektu została przygotowana strategia rozwoju terenów inwestycyjnych (z marką gospodarczą miasta) oraz analiza potencjału inwestorów. Przeprowadzona została kompleksowa kampania promocyjna i podjęte działania zmierzające do pozyskania inwestorów dla strefy położonej w pobliżu Portu Lotniczego Lublin. Gmina Miejska Świdnik podjęła szereg działań w celu aktywizacji inwestycyjnej tego terenu, m.in. zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowania do uzbrojenia.

W ramach realizacji projektu miało miejsce:

- przygotowanie strategii rozwoju terenów inwestycyjnych (dokumentu strategicznego w tym marki gospodarczej Świdnika);
- przygotowanie analizy - Badanie potencjału inwestorów w kraju i zagranicą w branżach strategicznych dla rozwoju Świdnika;
- wykonanie portalu internetowego dla inwestorów z wersją mobilną na smartfony i tablety. Na portalu znajduje się baza danych obszarów inwestycyjnych, panorama sferyczna, materiały informacyjne i promocyjne, bieżące informacje o aktywności gospodarczej Miasta Świdnik, baza firm w Świdniku (z podziałem na branże);
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie;
- przygotowanie spotów promocyjnych
- kampania outdoor na bilbordach w regionie i wybranych miastach.
- kampania na wielkoformatowych mobilnych telebimach LED w całej Polsce oraz promocja na imprezach branżowych;
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie;
- wykonanie panoramy sferycznej terenów inwestycyjnych – wizualizacja terenów inwestycyjnych;
- udział w targach;
- foldery promocyjne;
- gadżety promocyjne;
- organizacja konferencji z inwestorami branżowymi z kraju i zagranicy.

 

Całkowita wartość Projektu – 446 035,22 zł
Kwota dofinansowania – 289 922,89 zł, w tym:
dofinansowanie ze środków europejskich – 263 423,93 zł
dofinansowanie w formie dotacji celowej – 26 498,96 zł
Wkład własny beneficjenta – 156 112,33 zł

 

Najczęściej czytane