• Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie

Projekty społeczne

PROJEKTY WSPÓŁFINNASOWANE ZE ŚRODKÓW UE, REALIZOWANE W WOSS:

Projekt: „DOBRY START”

Projekt realizowany był przez Gminę Miejską Świdnik w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Dobry Start” miał na celu:

1) wyrównanie wiedzy i umiejętności w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu, matematycznych i logopedycznych oraz zaburzeniami komunikacji społecznej, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości;

2) korygowanie zdiagnozowanych wad postawy oraz udzielenie specjalistycznego wsparcia i pomocy w rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

3) rozwój dziecka szczególnie uzdolnionego;

4) zwiększenie u dzieci zainteresowania nauką szkolną i pozytywnego do niej nastawienia;

5) zwiększenie umiejętności komunikowania się i budowania pozytywnych relacji interpersonalnych;

6) zwiększenie poczucia własnej wartości i podnoszenia samooceny uczniów.

W ramach projektu prowadzone były dwie grupy zajęć, których rodzaj wynikał ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów:

1. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności szkolnych, w ramach których zorganizowano:

1) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

2) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;

3) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

4) gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy;

5)zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

6) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych;

2.  Zajęcia wspierające osobisty rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych:

1) rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo;

2) rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie;

3) rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie;

4) rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych komputerowo.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone były nowatorskimi metodami w ramach autorskich programów, co ułatwiało uczestnikom rozwiązywanie trudności w uczeniu oraz umożliwi uzyskanie sukcesu edukacyjnego.

W ramach projektu zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny, które były wykorzystywane podczas zajęć a następnie wzbogaciły bazę dydaktyczną szkół.

Od września 2011 do czerwca 2012 roku w szkołach podstawowych zostało zrealizowane 6 902 godziny w ramach 10 rodzajów zajęć. Przy realizacji projektu pracowało 76 nauczycieli. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu. Wartość projektu – 505 271,20 zł./ wysokość uzyskanego dofinansowania – 505 271,20 zł/ Ilość uczestników – 515.


Projekt: ,,WYJAŚNIANIE ŚWIATA PRZYRODY”

Projekt realizowany przez Gminę Miejską Świdnik w partnerstwie zLubelską Agencją Ochrony Środowiska S.A., na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego, w ramach Działania 9.1. („Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, POKL 2007 – 2013”).

Celem projektu była aktualizacja i pogłębianie wiedzy w zakresie proekologicznych postaw u uczniów, zrozumienie wpływu człowieka na świat przyrody, poznanie praw rządzących naturą. W tym celu przygotowane zostały autorskie programy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Świdnik.
Projekt został przygotowany wspólnie przez Lidera i Partnera przy czynnym udziale nauczycieli i uczniów powyższych placówek.

W projekcie wsparciem objętych zostało 220 uczniów i 15 nauczycieli szkół podstawowych. Dla uczniów prowadzone były cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne. Każdy uczeń otrzymał zestaw edukacyjny i ćwiczeniowy. Zajęcia poprowadziło 15 nauczycieli ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik. Nauczyciele brali udział w specjalistycznych warsztatach wiedzy dotyczącej zagadnień wpływu nauki i technologii na naturę. Zajęcia prowadzone były z użyciu sprzętu multimedialnego zakupionego i zainstalowanego dla potrzeb projektu na terenie szkół.

Udział w projekcie zapewnił jego uczestnikom zdobycie umiejętności rozumienia zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość jego życia. Dostrzeganie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń środowiska na rośliny i zwierzęta. Pozwoliło to na aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska – projektowanie działań ochronnych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu Docenienie oddziaływań przyrody na zdrowie człowieka wpłynie na kształtowanie szacunku do przyrody.

Wartość projektu – 398 073,45 zł/ wysokość uzyskanego dofinansowania – 345 503,45 zł/ wysokość wkładu własnego GMŚ (rzeczowy) – 52 570,00 zł/ ilość uczestników – 235/ okres realizacji 01.08.2011r. – 31.07.2012r.


Projekt ,,UCZENIE SIĘ KLUCZEM DO SUKCESU” w ramach Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel projektu: Wyrównanie i zwiększenie szans edukacyjnych 880 uczniów poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 4 szkołach Gminy Miejskiej Świdnik do 30.06.2015r.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne oraz zostały zakupione pomoce dydaktyczne m.in. laptopy z oprogramowaniem, projektory multimedialne.

Zajęcia pozalekcyjne (wszystkie realizowane w grupach 8 -10 osobowych, obejmowały:

a)      Zajęcia z uczniem zdolnym

b)      Zajęcia na temat technik i metod uczenia się

c)      Zastosowanie technik i metod uczenia się w czasie zajęć z matematyki, języka obcego oraz przedmiotów rozumianych jako kompetencje kluczowe (j. polski, historia, biologia, chemia, historia, WOS, geografia, informatyka

Termin realizacji: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

Uczestnicy: 880 uczniów świdnickich gimnazjów i II LO.

Wartość projektu: 1 194 291,20 zł, Wysokość uzyskanego dofinansowania 1 048 691,20 zł, Wysokość wkładu własnego (rzeczowy – udostępnienie sal) – 145 600,00 zł


 

COMENIUS Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne miały możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.

Celem programu był rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program przyczynił się do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku – realizuje projekt: „Szkoła dla przyszłości” program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius.

Okres obowiązywania umowy: 01.08.2010-31.07.2012. przyznane dof. – 20.000 EURO.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku – realizuje projekt; „Smaki Europy” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius.

Okres obowiązywania umowy: 01.08.2010-31.07.2012. przyznane dof. – 20.000 EURO.

Zespół Szkół nr 2  w Świdniku -realizuje projekt Pt.: Co to znaczy być Europejczykiem” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius.

Okres obowiązywania umowy: 01.08.2011-31.07.2013. przyznane dof. – 20.000 EURO


 

,,NAUKA-BARDZO WAŻNA UMIEJĘTNOŚĆ”, ,,UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ KLUCZEM DO SUKCESU”

RAPORT Z ANALIZY SYTUACJI UCZNIÓW (15.X.2012r.)

Rok szkolny 2012/13 stanowił kolejny etap analizy sytuacji uczniów, przeprowadzonej przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świdnik. Wynika z niej, że uczniowie w gimnazjum osiągają niższe wyniki niż będąc poprzednio w szkole podstawowej, szczególnie niekorzystne jest to w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych.

Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego rekrutuje się głownie z gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik. W II LO duże znaczenie w procesie edukacji odgrywają korepetycje udzielane uczniom poza szkołą, aż 80% uczniów liceum (z tego 55%-ch., 45%-dz.) chodzi na korepetycje.

Chcąc zdiagnozować przyczyny tej niekorzystnej sytuacji zwrócono się do nauczycieli z ankietą, którą wypełniło 88% nauczycieli, wśród nich jako jedną z głównych przyczyn niepowodzeń 94% wskazało brak wiedzy uczniów na temat technik i metod uczenia się, a także praktycznych umiejętności zastosowania tej wiedzy, jednocześnie 86% nauczycieli uznało za konieczne prowadzenie tego typu zajęć.

Następnie zwrócono się z ankietą do uczniów i ich rodziców. Ankietę wypełniło 82% uczniów (z tego 54% dz.), na niewystarczającą umiejętności uczenia się wskazało 80% badanych (w tym 48% dz.), chęć uczestnictwa w zajęciach na temat uczenia się wyraziło 78% badanych (w tym 53% dz.). Potwierdzenie problemu wskazali też rodzice, których 52% wypełniło ankietę (w tym 84% K), problemy w tym zakresie dostrzega 74% badanych.

Drugi obszar problemów to racjonalizacja pracy z uczniem zdolnym. Diagnozy przeprowadzona wśród dyrektorów i pedagogów szkolnych wskazała, że wśród nauczycieli istnie swoista rywalizacja o ucznia zdolnego, który zwykle odnosi sukcesy w kilku dziedzinach. Wszyscy wskazali na konieczność usystematyzowania pracy z uczniem zdolnym, zaproponowano nowatorską metodę tutoringu.

Brak umiejętności uczenia będzie miał wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej i na pracodawców, którzy oczekują pracowników łatwo uczących się nowych zagadnień.   Problem ten może powodować niższe wykształcenie, gorsze radzenie sobie na rynku pacy i mniejszą na nim mobilność. 


Projekt: „www.praktyki.wh.umcs”

Jesienią 2010 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w partnerstwie z Gminą Lublin, Gminą Miejska Świdnik, Starostwem Powiatowym w Lubartowie oraz Starostwem Powiatowym w Kraśniku, rozpoczął realizację projektu pt:„www.praktyki.wh.umcs” - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III „ Wysoka jakość systemu oświaty, 3.3 Poprawa jakości kształcenia 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Okres, w jakim będzie realizowany projekt: od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2014 r.

Przedsięwzięcie ma na celu opracowanie i wdrożenie nowego programu praktyk pedagogicznych na  Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Grupę docelową stanowią wszyscy studenci Wydziału Humanistycznego UMCS studiów stacjonarnych I i II stopnia odbywający praktykę pedagogiczną, przygotowujący się do zawodu nauczyciela, a także kadra pedagogiczna szkół, która przygotowuje się do pełnienia funkcji opiekunów praktyk w/w studentów Wydziału Humanistycznego z ramienia szkół. Projekt zakłada zaangażowanie do realizacji praktyk minimum 50. szkół.

Główne działania przewidziane w ramach projektu obejmują:

• konsultacje z nauczycielami z udziałem ekspertów mające na celu opracowanie nowego programu praktyk. Spotkania rozpoczęły się w listopadzie 2010 r. i trwały do końca roku. Na zakończenie uczestnikom rozdano zaświadczenia o udziale konsultacjach.

 szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do pełnienia roli opiekuna praktyk w szkole. Szkolenie dotyczyć będzie aktualizacji fachowej wiedzy metodycznej z zakresu prowadzonych zajęć wychowawczych i przedmiotowych. Program szkolenia dodatkowo wzbogacony został o moduł „Stereotypy płciowe w  edukacji”. Szkolenie przeznaczone jest dla 360. osób, obejmuje 90 godzin zajęć dydaktycznych. Pierwsza edycja szkolenia odbyła się w okresie luty – maj 2011 r., druga edycja planowana jest na okres wrzesień – październik 2011 r. Połowa zajęć w drugiej edycji będzie prowadzona w formie e-learningu z wykorzystaniem platformy edukacyjnej

• realizacja praktyk pedagogicznych. W ramach projektu przewiduje się realizację przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS praktyk śródrocznych oraz ciągłych w minimum 50. szkołach. Wymiar planowanych praktyk jest zgodny z zapisami w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110). Dla studiów dwukierunkowych I stopnia – 180h, dla studiów II stopnia – 36h. Dodatkowo przewidziano atrakcyjne wynagrodzenie dla nauczycieli przyjmujących studentów na praktyki.

Rekrutację szkół i nauczycieli do projektu prowadzi. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Zapraszamy do składania aplikacji wszystkie szkoły chcące zaangażować się w realizację praktyk pedagogicznych dla studentów Wydziału Humanistycznego UMCS oraz nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach chcących wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do pełnienia roli opiekuna praktyk pedagogicznych, organizowanym w ramach projektu.

Wypełnione dokumenty potrzebne do zakwalifikowania się do udziału w drugiej edycji szkolenia planowanego w miesiącach: wrzesień –październik 2011 r., z dopiskiem "Projekt www.praktyki.wh.umcs", można składać do Biura projektu "www.praktyki.wh.umcs" , którego siedziba mieści się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, pok.119.

Szczegółowe informacje na temat projektu, rekrutacji oraz kontakt do Biura projektu uzyskać można na stronie internetowej projektu: www.praktyki.wh.umcs.lublin.pl.

 

 

 

Świdnik równych szans

Gmina Miejska Świdnik w odpowiedzi na konkurs zamknięty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Świdnik - równych szans”, który osiągnął wysoką pozycję na liście rankingowej uzyskując tym samym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 420 525,20 zł. Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2008-2009.

Nauczyciele i trenerzy prpwadzili: zajęcia reedukacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji z bloku nauk humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia socjoterapeutyczne i warsztaty psychologiczne. Ponadto przeprowadzone były zajęcia artystyczne (teatralne, muzyczne, plastyczne), sportowo-rekreacyjne, techniczne- rozwijające zdolności manualne i uczące logicznego myślenia, a także warsztaty poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane były na rozwój kompetencji kluczowych. Przewidziano także indywidualną pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, zajęcia adaptacyjne oraz doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów stwarzających problemy wychowawcze. Zrealizowany został także blok zajęć likwidujących dysproporcje: zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne i niwelujące skutki dysleksji. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w szkołach zaangażowanych w projekt, w czasie pozalekcyjnym, w małych zespołach tak, aby maksymalnie wspomóc uczestników. W propozycji działań uwzględniono zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych, wyjazdowe warsztaty dydaktyczno-edukacyjne do interesujących miejsc. Zaoferowano wyjazdy na pokazy fizyczne i chemiczne, organizowane przez wyższe lubelskie uczelnie, jak również na zajęcia psychologiczne i socjoterapeutyczne. Uczniowie podczas wyjazdowych zajęć i warsztatów mieli zapewnione: transport, opiekę, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu do odwiedzanych miejsc, przewodnika.

Proponowane działania adresowane były do 800 uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji wszystkich świdnickich szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Świdnik. Są to: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3), II Liceum Ogólnokształcące.


Świdnicka Akademia Wiedzy i Umiejętności

Już po raz drugi Świdnik przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE. W latach 2008-2009 w projekcie pt.: „Świdnik – równych szans” uczestniczyło ponad 800 uczniów ze wszystkich świdnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i II LO. Można powiedzieć, że był to projekt pilotażowy, pierwszy w pełni samodzielnie przygotowany i zrealizowanych przez miasto, którego głównym źródłem finansowania były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 420 525,20 zł. Opierając się na doświadczeniach z jego realizacji pracownicy urzędu wspólnie z nauczycielami i dyrektorami szkół opracowali projekt „Świdnicka Akademia Wiedzy i Umiejętności” również finansowany ze środków UE w wysokości 850 639,00 zł. Projekt trwał będzie 3 semestry w latach szkolnych 2009-2010 i 2010-2011. Planuje się, że w projekcie weźmie udział minimum 350 uczniów. Pomysł jest unikatowy, zakłada prowadzenie zajęć nowatorskimi, autorskimi metodami, co ułatwi uczestnikom wyrównywanie braków i umożliwi uzyskanie umiejętności pozwalających osiągać sukcesy w nauce.

Badania i ankiety przeprowadzone wśród świdnickiej młodzieży dowodzą istnienia silnej potrzeby osiągania sukcesów edukacyjnych. Analiza wyników ze sprawdzianów świdnickich uczniów w odniesieniu do danych regionalnych pozwoliła sformułować podstawowy problem, jakim jest osiąganie przez znaczną grupę uczniów wyników poniżej średniej w Gminie. Właśnie dla tych uczniów planowane jest przeprowadzenie zajęć wyrównujących wiedzę. Drugim obszarem są bariery, jakie napotykają uczniowie ze względu na niepełnosprawność, dysleksję, wady postawy i wymowy, zaburzenia zachowania. Część proponowanych przez miasto zajęć ma na celu niwelowanie skutków tych niekorzystnych zjawisk.   

Projekt ma na celu:

1. zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych u uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, uwzględniając rozwój kompetencji kluczowych,

2. zmniejszenie dysproporcji szkolnych poprzez organizację zajęć logopedycznych, korekcyjnych i kompensacyjno - korekcyjnych, niwelując skutki dysleksji,

3. zwiększenie umiejętności wyboru i kształtowania śnieżki kariery zawodowej przez udział w Szkolych Ośrodkach Kariery (SZOK),

4. zwiększenie umiejętności komunikownia się i budowania pozytywnych relacji interpersonalnych,

5. rozwój umiejetności uczenia sie, zarządzania czasem i motywacji do nauki,

6.. zwiekszenie poczucia własnej wartości i podnoszenie samooceny uczniów.

Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z zajęć z zakresu: informatyki, matematyki, języka polskiego i angielskiego, gimnastyki korekcyjnej; podjęte także będą działania skierowane do uczniów dyslektycznych, przewidziano terapię logopedyczną, rewalidację indywidualną oraz zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, obywatelskie oraz rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną. Wszystkie podjęte działania mają na celu rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów świdnickich szkół. Innowacją w stosunku do poprzedniego projektu jest powołanie Szkolnych Ośrodków Kariery. W ramach SzOK-ów przeprowadzone zostaną warsztaty wyjazdowe, oparte na programach realizowanych w czasie cyklu zajęć, dające możliwość rozwoju umiejętności w innych warunkach niż szkoła, wszystkie placówki otrzymają sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik i ekran). 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny a każdy uczestnik będzie miał zapewnione materiały dydaktyczne, edukacyjne oraz fachową pomoc i doradztwo ze strony pedagoga lub psychologa.

Oprócz bezpośrednich korzyści dla uczniów liczymy, że podjęte działania przyczynia się do nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami a szkołami w ramach SzOK-ów, podniesienia jakości kształcenia szkół poprzez wzbogacenie ich programów rozwojowych, upowszechnienie w szkołach nowatorskich form pracy z uczniami.


Regulamin 
Wniosek
Karta kwalifikacyjna
Harmonogram„Edukacja na miarę potrzeb ucznia”

W 2009 roku Świdnik wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadry Oświatowej AWANS w realizował projekt partnerski „Edukacja na miarę potrzeb ucznia”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 33 239,00 zł. Celem ogólnym projektu było podniesienie kwalifikacji nauczycieli ze środowisk wiejskich poprzez dostosowanie ich praktycznych umiejętności i kompetencji do wymogów, związanych z lokalnymi potrzebami w obszarze edukacji. Wsparciem objęto 40 nauczycieli z powiatu świdnickiego. Działania realizowane w ramach projektu odbywały się w Szkole Podstawowej nr 5. Zrealizowano 28 h kursu szkoleniowego: 12 h zajęć warsztatowych z wychowawca w klasie integracyjnej w SP5 oraz 16h kursu szkoleniowego dotyczącego praktycznych aspektów programowania zindywidualizowanego nauczania w perspektywie prawnej i dydaktycznej, sposobów oceniania oraz metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja projektu przyniosła wymierne korzyści w zakresie diagnozowania potrzeb dzieci z trudnościami edukacyjnymi i pracy z nimi. Uczestnicy projektu podnieśli motywację do samokształcenia, doskonalenia zawodowego oraz wyraźnie zaktywizowali się do działań na rzecz społeczności lokalnej.Czas na zmiany – systemowy projekt MOPS Świdnik

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na pogłębiający i zdiagnozowany problem wykluczenia społecznego wielu mieszkańców Świdnika. Niskie lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe, trudności finansowe w zaspokajaniu potrzeb, ograniczony dostęp do dóbr i środków kształcenia i kultury oraz brak wzorca i wsparcia ze strony rodziny są efektem przemian gospodarczych ostatnich lat i pociągają za sobą dysfunkcje w prawidłowym wypełnianiu ról rodzinnych i społecznych. Potrzeba realizacji projektu wynikła z konieczności przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i degradacji społecznej poszczególnych członków rodzin świdnickich. Celem głównym projektu jest pomoc świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku zagrożonym wykluczeniem społecznym w adaptacji do zmieniających warunków społeczno-gospodarczych.

Warunki udzielonego wsparcia oraz realizacji poszczególnych zadań wynikających z zadań projektu określa umowa pomiędzy uczestnikiem projektu a pracownikiem socjalnym w formie kontraktu socjalnego, który ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej…” z dnia 25.02.2008r. beneficjent ostateczny projektu objęty jest kompleksowym wsparciem w formie:

1) Zasiłków i pomocy w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb;

2) Pracy socjalnej;

3) Instrumentów aktywnej integracji do których należą:

aktywizacja zawodowa /uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, reintegracja zawodowa u pracodawcy, dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania, doradztwo zawodowe/;

- aktywizacja edukacyjna /skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego do poziomu ponadgimnazjalnego, kształcenie ustawiczne mające na celu uzyskanie zawodu lub przygotowanie zawodowe, podnoszenie kompetencji o charakterze zawodowym/;

aktywizacja zdrowotna /sfinansowanie badań profilaktycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, terapia psychologiczna, rodzinna, korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy, terapia dla osób uzależnionych od alkoholu, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych/;

- aktywizacja społeczna /uczestnictwo w świetlicach, klubach wsparcia, usługi wspierające animację lokalną, wsparcie i aktywizacja rodzin marginalizowanych w tym: asystent rodzinny, treningi i warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe, interwencja i poradnictwo w kryzysowych sytuacjach rodzinnych.

Wartość projektu w 2009r. wartość projektu: 160000,00 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 143 185,00 zł / wysokość wkładu własnego: 16815,00 zł / ilość uczestników: 16 /  planowany okres realizacji 16 XI – XII 2009r.

Wartość projektu w 2010r. wartość projektu: 236 346,56 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 209 301,79 zł / wysokość wkładu własnego: 27 044,77zł / ilość uczestników: 34

Wartość projektu w 2011r. wartość projektu: 346 945,61 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 304 875,64 zł / wysokość wkładu własnego: 42 069,97/ ilość uczestników: 41

Wartość projektu w 2012r. wartość projektu: 331 862,61 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 291 122,61zł / wysokość wkładu własnego: 40 740,00 zł / ilość uczestników: 40

Wartość projektu w 2013r. wartość projektu: 250 357,57 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 221 857,57zł / wysokość wkładu własnego: 28 500,00 zł / ilość uczestników: 30

Wartość projektu w 2014r. wartość projektu: 332 159,00 zł / wysokość uzyskanego dofinansowania: 297 282,30 zł / wysokość wkładu własnego: 34 876,70 zł / ilość uczestników: 34.

Najczęściej czytane