• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • rodzinka
 • Idzie sobie Grześ...
 • Repertuar
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik

Inwestycje

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów

Gmina Miejska Świdnik (lider), w partnerstwie z Gminą Konstantynów (partner) i Gminą Skierbieszów (partner) realizuje projekt pn. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług pub­licznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów w ramach Osi Priorytetowej 2 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 25 maja 2018 r.

Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik (Gminy Miejskiej Świdnik), Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" jest wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych w administracji samorządowej Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej. Zakres projektu obejmuje zakup systemów informatycznych backoffice oraz front office dla Urzędów Miasta Świdnik, Urzędu Gminy Konstantynów i Urzędu Gminy Skierbieszów, integrację systemów z zachowaniem wymogów dotyczących interoperacyjności oraz zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ramach projektu zostanie wykorzystana w pełni funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Łącznie - przez Miasto Świdnik, Gminę Konstantynów oraz Gminę Skierbieszów - zostanie opracowanych i wdrożonych 26 e-usług publicznych na co najmniej 3 poziomie dojrzałości. Uruchomienie elektronicznych usług publicznych będzie połączone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w modelu "chmury obliczeniowej" (IaaS) oraz zakupem niezbędnej infrastruktury sprzętowej do wdrożenia innych systemów oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ich działania: serwerów wraz z oprogramowaniem, wielofunkcyjnych zapór sieciowych oraz zestawów komputerowych. W ramach projektu zostanie zapewniona interoperacyjność wdrażanych systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz nastąpi zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach z Urzędem Miasta Świdnik, Urzędem Gminy Konstantynów i Urzędem Gminy Skierbieszów. Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Miasta Świdnik, Urzędu Gminy Konstantynów i Urzędu Gminy Skierbieszów dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Efektem realizacji projektu będzie wyposażenie Urzędu Miasta Świdnik, Urzędu Gminy Konstantynów i Urzędu Gminy Skierbieszów w narzędzia i usługi przyczyniające się do jej efektywniejszych działań. Działania objęte projektem pozwolą rozszerzyć istniejącą ofertę e-usług publicznych świadczonych przez ww. urzędy, co przyczyni się do zwiększenia stopnia ich wykorzystania. Wzrost liczby usług publicznych stanowi wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Realizacja projektu przyczynia się do rozwiązania problemów zarówno w sposób natychmiastowy, jak i w dłuższym horyzoncie czasowym poprzez zapewnienie klientom załatwianie spraw drogą elektroniczną poprzez:

Okres realizacji projektu: 11.10.2016 – 31.12.2019

Wartość projektu:  3 903 912, 00 zł  (w części dotyczącej Świdnika – 2 728 263,00 zł)

Dofinansowanie UE: 3 318 325, 20 zł (w części dotyczącej Świdnika – 2 319 023,55 zł)

Wkład własny: 585 586,80 zł (w części dotyczącej Świdnika – 409 239,45 zł)

Projekt pn. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług pub­licznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

„Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)”

Projekt pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działania 4.1. Odnawialne źródła energii.

Zakres projektu obejmuje montaż 217 instalacji fotowoltaicznych oraz 69 pomp ciepła dla właścicieli prywatnych nieruchomości znajdujących się na terenie Świdnika. Instalacje fotowoltaiczne pozwolą na produkcję energii elektrycznej a pompy ciepła do wytworzenia energii do ogrzania ciepłej wody użytkowej.

Wartość projektu: 5 327 885,34 zł

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 096 435,95 zł.

Dzięki zwiększeniu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii realizacja projektu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Zmniejsza się ilość gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, a także ilość odpadów wytwarzanych dotychczas przy spalaniu tradycyjnych surowców energetycznych. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na zamontowanie instalacji odnawialnych źródeł energii mogą liczyć na zmniejszenie kosztów wytwarzania energii cieplnej lub energii elektrycznej w swoich gospodarstwach domowych.

Świdnik przyjazny środowisku –edycja II – budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)

Opis

W ramach projektu przewidziano do realizacji montaż 201 instalacji solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkańców na terenie Świdnika. Na podstawie zebranych od mieszkańców ankiet oraz wyników przeprowadzonych na tej podstawie wizji lokalnych gdzie sprawdzano techniczną możliwość montażu instalacji, zakwalifikowano do projektu: - 77 nieruchomości, gdzie zaprojektowano zestaw z 2 kolektorami i zbiornikiem o poj.200l - 109 z zestawem z 3 kolektorami i zbiornikiem o poj.300l - 13 z zestawem z 4 kolektorami i zbiornikiem o poj. 400l - 2 z zestawem z 5 kolektorami i zbiornikiem o poj. 500l. Panele słoneczne będą montowane na dachach i elewacjach. Zadaniem projektowanych instalacji solarnych jest wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, drewno, energia elektryczna) energią słoneczną.

Cele

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców osiągnięta dzięki częściowemu zastąpieniu energią słoneczną paliw kopalnych służących do podgrzewania wody użytkowej, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz wywrze pozytywny wpływ na środowisko naturalne regionu, a także zmniejszy koszty podgrzewania wody użytkowej. Działanie polegające na montażu instalacji solarnych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwoli na osiągniecie głównego celu projektu jakim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez zwiększenie w ogólnym bilansie energetycznym udziału energii do ogrzewania c.w. powstałej ze źródeł niekonwencjonalnych. Zwiększenie zastosowania do produkcji energii technologii bardziej ekologicznych i niskoemisyjnych wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, co jest istotne ze względu na okresowe przekroczenia pyłów zawieszonych PM10 na terenie Świdnika.

Celem projektu jest propagowanie idei pozyskiwania zielonej energii oraz kształtowanie społeczeństwa świadomego konieczności dbania o środowisko naturalne. Projekt wpłynie na ograniczenie kosztów utrzymania budynków mieszkalnych na których zostaną zainstalowane, a zaoszczędzone środki będą mogły posłużyć na rozwijanie pozostałych sfer życia mieszkańców np. związanych z edukacją lub kulturą. Podjęte działania przyczynią się - w łącznym bilansie - do wypełnienia zobowiązań zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, w którym został wyznaczony dla Polski cel dotyczący udziału OZE w produkcji energii ogółem - 15% do 2020 r.

Efekty

Realizacja projektu pozwoli ograniczyć emisję substancji szkodliwych do środowiska oraz poprawić sytuację ekonomiczną mieszkańców poprzez pokrycie dużej części zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nastąpi dywersyfikacja tradycyjnych źródeł i nośników energii, jak również stopniowe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii. Grupą docelową projektu będą bezpośredni użytkownicy projektu - mieszkańcy w domach których zostaną zainstalowane zestawy solarne, z efektów projektu będą korzystać również pozostali mieszkańcy Świdnika i regionu, którzy realnie odczują spadek emisji CO2. Liczba przewidzianych do wykonania instalacji kolektorów słonecznych - 201 szt. Liczba zainstalowanych paneli słonecznych - 543 szt.

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość całkowita projektu – 2 175 445,77 zł

Wydatki kwalifikowane – 1 875 977,47 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR – 1 594 580,84 zł

Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego

Źródło dofinansowania – RPO WL na lata 2014-2020 oraz budżet państwa, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

Wartość projektu ogółem - 11 985 114,27 zł

Przyznane dofinansowanie - 8 899 887,59 zł

z tego:

- ze środków EFRR – 7 963 057,32 zł

- z dotacji celowej – 936 057,32 zł

Opis:

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego” został przygotowany w oparciu o dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023”  i swoim zakresem obejmuje 3 zgłoszone do dokumentu przez Gminę przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

 1. Przebudowa placu:

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku obejmującej Plac Konstytucji 3 Maja w Świdniku i nadanie jej nowych funkcji społecznych. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną prace obejmujące swoim zakresem m. in.: - przebudowę nawierzchni placu, - dostosowanie placu do zmiennych aranżacji sezonowych, - dostosowanie infrastruktury do imprez i działań kulturalnych, - przebudowę infrastruktury technicznej, - przebudowę szaty roślinnej z uporządkowaniem drzewostanu, - przebudowę elementów małej architektury oraz nawierzchni ciągów komunikacyjnych.

 1. Artystyczny Ogród

Zakres realizowanego zadania obejmuje modernizację terenu, ogrodu przyległego do budynku Miejskiego Centrum Usług Socjalnych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 poprzez: obejmuje modernizację terenu - ogrodu- przyległego do budynku Miejskiego Centrum Usług Socjalnych zlokalizowanej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 poprzez:

- wymianę ogrodzenia (wymiana starego ogrodzenia od strony wschodniej i północnej);

- zagospodarowanie terenu (częściowa rozbiórka istniejących chodników i budowa nowych chodników, ustawienie nowych ławek na terenie ogrodu, montaż nagłośnienia zewnętrznego wodoodpornego na terenie ogrodu, montaż stolika zewnętrznego do gry w szachy, nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych);

- montaż monitoringu (montaż 2 kamer monitorujących:  jedna przy bramie wjazdowej od strony zachodniej, druga - obejmująca teren ogrodu. Monitor umieszczony w pokoju administracji w budynku MCUS);

- zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego (system frontowy, system monitorowy, konsoleta audio cyfrowa, oświetlenie, mikrofony, statywy, niezbędne okablowanie, skrzynie transportowe, sztankiety do instalowania sprzętu na scenie koncertowej).

 1. Świdnicka Strefa Kultury i Sztuki „W14”

Lokalizacja realizowanego zadania: Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14; Zakres realizowanego zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia działalności kulturalnej, w szczególności przez:  wymiana windy; remont łazienek wraz z dostosowaniem na potrzeby osób niepełnosprawnych; montaż klimatyzacji w Sali tanecznej; instalację monitoringu (rejestrator, monitor, 5 kamer, osprzęt); montaż urządzeń z zakresu ochrony ppoż.; wymianę oświetlenia; remont szatni i garderoby; wymianę wykładzin; wymianę instalacji grzewczej; wyposażenie modernizowanych pomieszczeń. Pomieszczenia zostaną dostosowane do prowadzenia zajęć kulturalnych m.in. tanecznych, akrobatycznych, teatralnych oraz organizowania różnorodnych imprez kulturalnych.

Cele:

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Świdnika, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanego terenu w centrum miasta.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie podaży atrakcyjnych przestrzeni publicznych na obszarze gminy;

- poprawa stanu infrastruktury społecznej;

- zapewnienie wystarczającego poziomu dostępu do usług społecznych, a także infrastruktury do wykorzystania czasu wolnego;

- aktywizacja wszystkich mieszkańców gminy oraz wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnych;

- poprawa wizerunku centrum Świdnika oraz jakości życia mieszkańców;

- przywrócenie bezpieczeństwa lokalnego oraz porządku publicznego;

- stworzenie oferty działań aktywizacyjnych wśród mieszkańców dzielnicy, która obecnie uznawana jest za zdegradowaną;

- pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego niektórych grup społecznych.

Efekty:

Działania inwestycyjne będą ukierunkowane na osiągnięcie realnego i trwałego zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i zachowania środowiska naturalnego. Przedmiotowe przedsięwzięcie poprawi atrakcyjność Świdnika poprzez nadanie nowych funkcji zrewitalizowanym obiektom. Dzięki realizacji projektu powstanie nowa przestrzeń do działań społeczno - kulturowych i przyczyni się pozytywnie do zrównoważonego rozwoju. Projekt w pełni zaspokaja potrzeby społeczności w zakresie ochrony, poprawy dostępności i zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego regionu wyrażone w konsultacjach społecznych. Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprogramowane tak, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej, gospodarczej i społecznej na obszarze lokalizacji. Projekt wpływa pozytywnie na realizację polityki horyzontalnej dotyczącej ochrony środowiska. Efektem realizacji inwestycji, obok korzyści społecznych i gospodarczych, będzie poprawa walorów środowiska naturalnego. Projekt po zrealizowaniu będzie przeciwdziałał negatywnym skutkom dla środowiska poprzez m.in. poprzez wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych (np. oświetlenie LED). Wykorzystane w przedmiotowej inwestycji technologie cechuje pozytywny wpływ na środowisko naturalne w dłuższej perspektywie.

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz z budżetu państwa.

Fundusze strukturalne

 • Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik.

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 23 082 914 PLN

  Koszt kwalifikowany – 18 442 527 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 9 997 694 PLN

 • Adaptacja Kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku

  Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne.

  Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 12 055 589 PLN

  Koszt kwalifikowany – 3 643 511 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 732 633 PLN

 • Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej – I etap

  Oś priorytetowa V – Transport.

  Działanie 5.2 – lokalny układ transportowy.

  Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

  Koszt całkowity projektu – 8 177 200,14 PLN

  Koszt kwalifikowany – 6 516 614,72 PLN

  Wielkość przyznanego dofinansowania – 2 874 478,74 PLN (44,11%)

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Parku Przemysłowego w Świdniku

  Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

  Koszt całkowity projektu – 2 342 456,06 zł

  Wielkość otrzymanej z EFRR dotacji – 1 733 220,98 zł

 • Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

  Koszt całkowity projektu – 1 916 829,06 zł

  Wielkość przyznanej z EFRR dotacji - 1 437 621,79 zł

 • Budowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej nr 17

  Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego. Poddziałanie 1.1.1. – Infrastruktura drogowa. Planowany okres realizacji: 28.08.2006r. – 15.06.2008r. Budżet:

  Koszt całkowity projektu – 4 528 477,07 zł

  Wydatki kwalifikowane – 4 017 015,02 zł

  Wielkość przyznanej dotacji z EFRR - 75 % – 3 012 761,25 zł

   

 • Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

Koszt całkowity projektu – 2 427 860,99 zł

Wielkość przyznanej dotacji: EFRR - 75 % – 1 700 793,29 zł

Budżet państwa – 10 % - 226 772,02 zł

 

 • Przebudowa boisk piłkarskich objętych zadaniem "Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Świdniku" w ramach projektu Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik

Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 739 762 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację poniższych elementów inwestycji:

-        Wyposażenie boiska głównego do piłki nożnej

-        Wyposażenie boiska treningowego do piłki nożnej

-        Podbudowa boiska głównego do piłki nożnej

-        Nawierzchnia części boiska głównego

-        Remont starej płyty boiska

-        Podbudowa boiska treningowego do piłki nożnej

-        Nawierzchnia boiska treningowego do piłki nożnej

-        Drenaż boiska treningowego

-        System zagospodarowania wód deszczowych

Najczęściej czytane