Stypendia dla najzdolniejszych

Autor: |

Informacje na temat stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

 

O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, spełniający:

Warunek konieczny dotyczący posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy oraz co najmniej jednego z poniżej wymienionych warunków dodatkowych:

1) posiadanie na świadectwie ukończenia danej klasy następującej średniej ocen z przedmiotów, w poszczególnych typach szkół:

a) w klasach IV-VI szkół podstawowych – co najmniej 5,80;

b) w gimnazjach – co najmniej 5,50;

c) w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,00.

 

2) posiadanie co najmniej jednego tytułu laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub laureata wojewódzkiej – czy laureata i finalisty ogólnopolskiej – olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej, tematycznej lub turnieju.

 

3) uzyskanie dużej liczby punktów na sprawdzianie w szkołach podstawowych, egzaminie gimnazjalnym lub wysokiej wartości procentowej na egzaminie maturalnym z przedmiotów obowiązkowych, przeprowadzanym przez OKE, w następujących wysokościach:

a) sprawdzian – 38 – 40 pkt;

b) egzamin gimnazjalny – 95 – 100 pkt;

c) egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych – średnia wartość procentowa z egzaminu pisemnego i ustnego – 88% – 100%.

 

Stypendium jest przyznawane w skali trzystopniowej: I-go, II-go i III-go stopnia. Najwyższe – I stopnia, najniższe – III stopnia. Stypendia dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (poza uczniami ostatnich klas), przyznawane są na okres do 10. miesięcy, tj. od 1 września w roku złożenia wniosku. Uczniom ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej przyznawane są jednorazowe stypendia, wypłacane w terminie do 31 sierpnia w roku złożenia wniosku.

Wnioski należy dostarczyć do 15 lipca.

 

O przyznaniu stypendium określonego stopnia decyduje Burmistrz Miasta Świdnik.

 

Treść uchwały oraz wzór wniosku poniżej:

stypendium

Last modified: 5 czerwca 2020