Sportowe inwestycje za miliony

Autor: |

fot. UM Świdnik
Wnioski na dofinansowanie inwestycji sportowych już zo­stały złożone w ministerstwie. W tzw. międzyczasie ratusz wybrał wykonawcę dokumen­tacji projektowej zadaszonej hali nad boiskiem piłkarskim.

Pierwszy z wniosków wpły­nął do Ministerstwa Kultu­ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w połowie marca. Obej­muje budowę zadaszenia nad boiskiem dla piłkarzy. Wła­dze ratusza mogłyby uzyskać nawet 50 – procentową dota­cję do tego zadania.

– Wniosek dotyczy boczne­go boiska przy stadionie miej­skim. Spełnia ono podstawowe kryteria techniczne sformuło­wane przez ministerstwo. Po­siada odpowiednie wymiary i sztuczną nawierzchnię. Do wniosku dołączyliśmy rów­nież wymagane informacje do­tyczące kryteriów sportowych: liczby grup i osób trenujących na boisku, sukcesy sportowe w ostatnich pięciu latach i pro­fesjonalizm szkolenia w sen­sie fachowego przygotowania kadry trenerskiej – wyliczał Marcin Dmowski.

Rozpatrywanie wniosku po­trwa około trzech miesięcy. Przedstawiciele ratusza liczą na wsparcie, bo szacunkowy koszt przedsięwzięcia jest po­kaźny. Inwestycja została wy­ceniona na ponad 2,5 mln zł. Planowane dofinansowanie mogłoby sięgnąć nieco ponad 1 mln zł. Dodatkowo urzędni­cy będą się starali o odzyskanie VAT-u, co zmniejszyłoby kosz­ty budowy.

W tzw. międzyczasie ratusz rozpoczął poszukiwanie firmy, która mogłaby wykonać pro­jekt zadaszenia. Już wiadomo, że zadaniem zajmie się spółka IB NVEST z Zabrza. Na przy­gotowanie dokumentacji ma czas do 14 września. Plano­wane prace obejmują wykona­nie tymczasowego zadaszenia boiska z wykorzystaniem hali pneumatycznej o wymiarach 108 m x 74 m.

Przedstawiciele ratusza planują również prace przy obiektach sportowych w Szko­le Podstawowej nr 5. Pod ko­niec marca urzędnicy złożyli wniosek do Ministerstwa Kul­tury, Dziedzictwa Narodowe­go i Sportu o dofinansowanie przebudowy obiektów. Ca­łość zadania oszacowana na około 5,6 mln zł. Ratusz bę­dzie się starał o 1,5 mln zł dotacji. Inwestycja obejmie modernizację segmentu, w którym mieszczą się, między innymi basen i sale sporto­we. Budynek ma zyskać nową klatkę schodową dostosowa­ną do potrzeb osób niepełno­sprawnych. W pozostałych pomieszczeniach zostaną wy­mienione płytki i posadzki. Remont czeka również insta­lacje i elewację zewnętrzną bu­dynku.

Last modified: 28 kwietnia 2021