„Siódemka” pomaga Kigali

Autor: |

fot. SP nr 7

Tym razem wsparcie potrzebne jest dla zniszczonej przez ulewy Szkoły Good Hope Children’s Centre w Ki­gali (Uganda), z którą świdnicka pla­cówka współpracowała w ubiegłym roku szkolnym w ramach projektu „Lekcje online ze światem”. Realizo­wała go fundacja „Face to Face with the World”.

– O tragicznej sytuacji w Kigali do­wiedzieliśmy się od pracowników fundacji. Smutne doniesienia po­twierdził Henry Mirembwe, dyrek­tor afrykańskiej placówki. W czasie ulew, które nawiedziły rejon, znisz­czeniu uległ dach oraz ściany budyn­ku. Zdewastowana jest duża część wyposażenia – ławki, tablice, pomoce dydaktyczne, podręczniki. Do użytku nie nadają się też materace i posła­nia w salach, gdzie mieszkają dzieci, które nie mają swoich rodzin. Ucznio­wie zostali pozbawieni jakichkolwiek warunków do nauki oraz opieki. Na­uczyciele są zrozpaczeni – przedsta­wia sytuację Monika Choroszyńska, nauczycielka języka angielskiego, ko­ordynatorka projektu „Face to Face with the World” w SP na 7. Dodaje: – Pandemia oraz podwyżka cen prądu, Internetu, żywności i artykułów higie­ny sprawiają, że wiele rodzin zalega z czesnym. Jest też coraz większe zapo­trzebowanie na posiłki dla uczniów. Szkoła dysponuje bardzo skromnymi środkami finansowymi, musi więc re­alizować najpilniejsze potrzeby i nie stać jej na remont.

Zostań patronem szkoły

Zespół nauczycieli języków ob­cych i biblioteka Szkoły Podstawo­wej nr 7 podjęli działania, by pomóc zaprzyjaźnionej placówce z Ugandy. Na razie prowadzą zbiórkę funduszy wśród pedagogów, zależy im jednak, aby rozszerzyć akcję.

– Mamy nadzieję, i bardzo o to prosimy, że włączą się w nią rodzi­ce naszych uczniów, a także całe śro­dowisko świdnickie. Zebrane środki przekażemy poprzez fundację „Face to Face with the World”. Jej pracow­nicy na miejscu pomogą w zakupie materiałów budowlanych i wyposaże­nia oraz w remoncie – wyjaśnia pani Monika.

Wpłat można dokonywać osobi­ście w SP nr 7 – poprzez zakup złotej (100 zł), srebrnej (50 zł) lub brązowej (20 zł i mniej) odznaki „Patron Szko­ły w Ugandzie” u pań: Anety Żelaznej, Marty Malec-Kilijanek, Katarzyny Kolanickiej, Magdaleny Brus, Mał­gorzaty Tatarczak i Urszuli Cygan, a także na konto Rady Rodziców „Sió­demki” nr 38 1020 3176 0000 5802 0276 1112, z dopiskiem: Pomoc dla Ugandy. – Szkoła Good Hope Children’s Centre nie jest nam obojętna. W ubie­głym roku nasi uczniowie bardzo za­przyjaźnili się jej podopiecznymi. Rozmawiali online, wymieniali się mailami i filmikami z codziennego życia. Poznawali zwyczaje i tradycje obu krajów. Chcemy zrobić wszystko, by dzieci z Kigali znów miały możli­wość nauki i zabawy – dodaje M. Cho­roszyńska.

Kilkanaście miesięcy temu świd­nicka placówka zorganizowała kier­masz ciast, ozdób świątecznych i zabawek, z którego dochód przezna­czono na rzecz afrykańskiej szkoły. Do Kigali poleciało 24 kg zabawek, gier planszowych i przyborów szkolnych. Dzięki pomocy finansowej najmłod­si Afrykańczycy otrzymali paczki żyw­nościowe, dostawali też jeden ciepły posiłek dziennie. Zbudowano toaletę dla dziewcząt. „Siódemka” zaangażo­wała się również w zbiórkę na budowę placu zabaw dla dzieci.

Last modified: 12 lutego 2021