Ruszają konsultacje społeczne

Autor: |

Dziś roz­poczynają się kon­sultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia ob­szarów zdegradowa­nych i wymagających rewitalizacji, leżących na terenie naszej gminy. To wstęp do rozpoczę­cia starań o fundusze w ramach nowej perspek­tywy budżetowej Unii Europejskiej.

– Zadania rewitalizacyjne będą przy podziale środków jednym z kluczowych priory­tetów funduszy, które trafią do samorządów. W przeszło­ści realizowaliśmy już takie zadania, na przykład rewita­lizację okolic stadionu, czy też centrum miasta. Obecnie pra­cujemy nad zdefiniowaniem terenów, które po dotych­czasowych działaniach wciąż potrzebują wsparcia inwe­stycyjnego. Stąd konsultacje. Chcemy dać szansę miesz­kańcom Świdnika na wypo­wiedzenie się w tej sprawie. Mamy też własne pomysły, na przykład na rewitalizację bu­dynku mieszczącego obecnie siedzibę Centrum Usług So­cjalnych i nadanie mu nowej funkcji kulturalno-histo­rycznej. Ocenę stanu miasta opieramy na naukowych prze­słankach. Gotowa jest już dia­gnoza społeczna statystycznie precyzująca zjawiska stra­tegiczne dla Świdnika, takie jak migrację, wiek mieszkań­ców, kierunki rozwoju urbani­stycznego. Pomaga nam to w zdiagnozowaniu priorytetów, w tym inwestycyjnych. Za­uważamy wyraźnie zjawisko przenoszenia się do Świdnika osób mieszkających wcześniej poza naszą gminą. Meldu­jących się w naszym mieście jest zdecydowanie więcej niż wymeldowujących. Widać to również po rosnącym popy­cie na mieszkania. Cieszy nas to, ale jednocześnie szukamy miejsc zaniedbanych, którym trzeba przywrócić przynaj­mniej średni miejski poziom cywilizacyjny – mówi Mar­cin Dmowski, zastępca bur­mistrza.

Konsultacje przyjmą formę zbierania uwag w postaci pa­pierowej oraz elektronicznej, wypełniania formularza do­stępnego w Urzędzie Miasta lub elektronicznego formula­rza ankiety opublikowanej na stronie internetowej urzędu – www.e-swidnik.pl. 21 paź­dziernika, o godzinie 17.00 odbędzie się również w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta.

Projekt uchwały zosta­nie umieszczony na stro­nach internetowych www.umswidnik.bip.lubelskie.pl i www.e-swidnik.pl, a także wyłożony w siedzibie Urzę­du Miasta. Będzie można się z nim zapoznać w okresie od 15 października do 15 listopada.

Last modified: 23 października 2021