Rozwój lokalny

Lista rankingowa pomysłów do projektu Świdnik miastem zrównoważonego rozwoju (pobierz plik):

Lista rankingowa pomysłów do projektu Świdnik miastem zrównoważonego rozwoju w ramach programu Rozwój Lokalny
Lp. Tytuł projektu Status projektu Uwagi
1. Ośrodek „Świdnik Młodych Lotów” przyjęty
2. Klub Filmowy – Nakręcony Świdnik przyjęty
3. Świdnik Cool-Tour przyjęty
4. Rozśpiewane miasto przyjęty
5. Świdnik miastem festiwali przyjęty Projekt został oceniony pozytywnie, jednak ze względu na przekroczenie dostępnej puli środków został częściowo przyjęty  do realizacji w ramach Nowej Ścieżki Rozwoju.
6. Zapewnienie trwałej, systemowej współpracy świdnickich stowarzyszeń aktywnie działających na rzecz kultury oraz systemowe rozwiązania zapewniające wsparcie finansowe wydarzeń kulturalnych inicjowanych przez te stowarzyszenia. odrzucony Projekt został oceniony pozytywnie, jednak ze względu na przekroczenie dostępnej puli środków został nieprzyjęty do realizacji w ramach Nowej Ścieżki Rozwoju. Działania z zakresu wsparcia stowarzyszeń  – tj. wsparcie doradcze oraz szkolenia dla stowarzyszeń zostały uwzględnione w innym działaniu.
7. Zajęcia z lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży odrzucony Projekt został oceniony pozytywnie, jednak ze względu na przekroczenie dostępnej puli środków został nieprzyjęty do realizacji w ramach Nowej Ścieżki Rozwoju.
8. Centrum diagnostyczno-terapeutyczne „Strefa dobrego rozwoju” odrzucony Projekt nie wpisuje się w Nową Ścieżkę Rozwoju.
9. Budowa miejsca spotkań, sportu odrzucony Projekt nie wpisuje się w Nową Ścieżkę Rozwoju.
10. Projekt ścieżki biegowej/rowerowej w lesie Rejkowizna odrzucony Karta pomysłu złożona po terminie wskazanym w Regulaminie naboru.
11. Elektryczna WSK odrzucony Pomysł nie wpisuje się w Nową Ścieżkę Rozwoju.
12. Dygitalizacja i społeczna integracja odrzucony Karta pomysłu złożona po terminie wskazanym w Regulaminie naboru.

_____

Od lutego br. trwają prace nad Nową Ścieżką Rozwoju Miasta Świdnik, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Rys. 1 IDEA NOWEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU dla Świdnika

(kliknij, aby powiększyć)

Nowa Ścieżka Rozwoju ma zapewnić realizację scenariusza szybkiego rozwoju Miasta. Zostanie ona szczegółowo opisana w dwóch uzupełniających się dokumentach: Programie Rozwoju Lokalnego (PRL) i Programie Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Dokumenty te będą – w większym stopniu niż strategia rozwoju Miasta – ukierunkowane na generowanie i uzasadnianie przedsięwzięć innowacyjnych i dających największą wartość dodaną dla mieszkańców i innych użytkowników Miasta.

Nowa Ścieżka Rozwoju będzie przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom Świdnika, ograniczającym jego rozwój, do których należą:
 • Zmniejszająca się liczba ludności
 • Malejący przyrost naturalny
 • Ujemne saldo migracji szczególnie wśród ludzi młodych i spadający wskaźnik osób ludzi młodych zamieszkujących Świdnik (24-34 lata)
 • Postępujące, niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców (starzejące się społeczeństwo),
 • Stale malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym (do 65 roku życia)
 • Zmniejszające się zasoby ludzkie dla rynku pracy,
 • Niska przedsiębiorczości mieszkańców.
 • Zmniejszający się potencjał aktywności społecznej,
 • Niewystarczające oferty spędzania czasu wolnego
 • Niewystarczająca ilość terenów zielonych
Cele kluczowe, które realizować będzie Nowa Ścieżka Rozwoju to:
 1. Rozbudowany lokalny rynek pracy
 2. Wysokiej jakości otoczenie edukacyjne, społeczne i środowiskowe
 3. Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego
Jednakże cele te nie zostaną osiągnięte bez realizacji INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW.

(kliknij, aby powiększyć)

Dlatego prosimy o wypełnienie KARTY POMYSŁU,
który powinien zostać włączony w NOWĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU Miasta Świdnik.

Kartę pomysłu można składać do 6.08.2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik, w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rozwojlokalny@e-swidnik.pl (skan podpisanej karty) lub albo przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie złożone pomysły zostaną rozpatrzone zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie  i albo zostaną odpowiednio przyporządkowane do idei Nowej Ścieżki Rozwoju i celów z niej wynikających, albo jeśli to możliwe włączone do listy projektów do uwzględnienia w strategii rozwoju Miasta.

Jeśli chcecie się z nami podzielić pomysłami projektów, inicjatyw, działań wspólnych i indywidualnych, opiszcie je w karcie pomysłu. Liczymy na pomysły (także innowacje), które w sposób kluczowy przyczynią się do ekspansywnego rozwoju miasta (także w kontekście Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Liczymy na Wasze zaangażowanie! Chcemy poprzez realizację Waszych pomysłów, stworzyć miasto skrojone ma miarę potrzeb jego mieszkańców.

piki do pobrania