Rozbudowa za miliony

Autor: |

Fot. Starostwo Powiatowe / Facebook

Powiat świdnicki otrzy­mał ponad 4 mln zł na rozbudowę Specjal­nego Ośrodka Szkol­no-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewi­cza. Dofinansowanie pochodzi z Rządowe­go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki do­tacji placówka powięk­szy się, między innymi, o nową salę gimnastyczną i pomieszczenia dla naj­młodszych uczniów.

Termin składania ofert przez firmy chcące podjąć się zadania, upływa 1 lutego. Przedsiębiorstwo, które wygra przetarg, zajmie się, między innymi, robotami konstruk­cyjnymi, elektrycznymi, sa­nitarnymi, a także pracami związanymi z zagospodaro­waniem terenu – nawierzchnią dróg i chodników, wykona­niem małej architektury, wy­cinką i nasadzeniami zieleni.

Zakres modernizacji

– Zdecydowaliśmy, że po­większymy budynek od stro­ny południowej. Powstaną: sala gimnastyczna o po­wierzchni ok. 130 mkw. wraz z zapleczem sanitarno-maga­zynowym, pomieszczenia so­cjalne dla kadry, a także sale dla młodszych dzieci. Chce­my zlokalizować w nich żłobek specjalny, przedszkole i klasy I-III oraz gabinet wczesne­go wspomagania. Będą miały oddzielne wejście – wymie­nia Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW. Dodaje: – Planujemy też nowe miejsca parkingo­we i pomieszczenia na wózki. Obecną salę gimnastyczną wy­korzystywalibyśmy do ćwi­czeń integracji sensorycznej. Teraz wynajmujemy pomiesz­czenie, co wiąże się z kosz­tami i z niedogodnościami dla naszych wychowanków. Aby uczniowie czuli się kom­fortowo, nowe sale do nauki i terapii będą większe i wy­godniejsze niż w starym budynku. Nie będzie też po­mieszczeń przechodnich. – Dostaliśmy ogromne dofi­nansowanie i tutaj duży ukłon w stronę starostwa oraz zarządu powiatu za pomoc i zro­zumienie naszych potrzeb. Obecne warunki lokalowe nie do końca spełniają po­trzeby osób niepełnospraw­nych. Rozbudowa ośrodka to dla nas duże wyzwanie, ale też szansa na rozwój i krok w przyszłość dla dzieci. Podnie­sie komfort pracy waszych, podopiecznych i nauczycie­li. Mamy wspaniałą kadrę, pomoce, programy, sprzęt komputerowy, a na nowej przestrzeni będzie można to wszystko wyeksponować i bez problemów z tego korzy­stać – mówi pani dyrektor. Marzeniem władz i kadry ośrodka jest, by inwestycja za­kończyła się w 2022 roku.

– Planujemy, że przebudowa rozpocznie się w kwietniu, tak, by do końca listopada 2022 roku wszystko było już goto­we. Zobowiązuje nas do tego również umowa z Rządowym Funduszem Inwestycji Lo­kalnych – tłumaczy E. Krupa, podkreślając, że placówka musi być przygotowana na nowe wyzwania, na przykład ewentualny udział w konkur­sie na prowadzenie centrum wsparcia edukacji włączającej.

Pracowite ferie

Przez ostatnie dwa tygodnie uczniowie i nauczyciele od­poczywali, ale w ośrodku i tak wiele się działo. Pomalowa­no świetlicę i klaso-pracownię dla dzieci z autyzmem, wymie­niono drzwi w dwóch salach, zmodernizowano sieć LAN i główne tablice sieci elektrycz­nej. Zamontowano również trzy monitory interaktyw­ne, które zostały zakupione w ostatnich dniach grudnia.

– Uzyskaliśmy też dofinan­sowanie z rezerwy 0,4 sub­wencji oświatowej, w kwocie 30 tys. zł, które przeznaczy­liśmy na wyposażenie nowo pozyskanych pomieszczeń – wyjaśnia szefowa SOSW. – Ponieważ z powodu braku chętnych, w tym roku szkol­nym nie było naboru do in­ternatu, jego pomieszczenia zamieniamy na sale lekcyjne. Kilka miesięcy temu udało się wygospodarować dwie klaso­-pracownie, teraz modernizu­jemy dwie kolejne.

W SOSW cały czas trwa realizacja projektu „Reha­bilitacja 25 plus”, przeznaczonego dla absolwentów placówki, chcących uzyskać wsparcie w utrzymaniu samo­dzielności i niezależności w życiu społecznym. Zajęcia odbywają się w systemie hybry­dowym. Natomiast spotkania w ra­mach programu „Za życiem” zostaną wznowione po za­akceptowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki sprawozdania za rok 2020. Ośrodek otrzyma wówczas kolejną transzę środków na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziec­ka. W 2021 roku będzie to kwota 273 000 zł.

Tablety dla uczniów

SOSW jest kolejną placówką ze Świdnika, która otrzymała Pakiet Multimedialny. 25 ta­bletów z klawiaturą i oprogra­mowaniem oraz niezbędnymi akcesoriami, między innymi kartami SIM z dostępem do Internetu, przekazał Instytut Badawczy NASK, wykonaw­ca programu realizowanego przez Ogólnopolską Sieć Edu­kacyjną.

– Laptopy i tablety umoż­liwiają uczniom udział w lekcjach. Nasi podopieczni ko­rzystają z nich zarówno na za­jęciach stacjonarnych, jak i podczas nauki zdalnej. Sprzęt służy także do komunikacji al­ternatywnej oraz rewalidacji. Był wypożyczany na podsta­wie pełnomocnictwa wydanego przez starostę – mówi E. Krupa.

Ośrodek, tak jak większość placówek edukacyjnych, przy­stąpił do programu OSE. W maju 2020 roku placówka otrzymała pierwszą przesył­kę – pracownię internetową oraz 16 laptopów. Była to na­groda za udział w konkursie „#OSEWYZWANIE-OSERe­gio”. Takie samo wyróżnienie otrzymało również I Liceum Ogólnokształcące.

aw, nat

Last modified: 20 stycznia 2021