Rowerem po ścieżce

Autor: |

Ratusz po raz drugi ogłosił przetarg na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Krańco­wej. Tym razem również nie brakowało chętnych do prze­targu. Choć zaproponowane ceny przewyższają kwotę zapi­saną w budżecie, przedstawi­ciele ratusza planują dołoże­nie brakującej sumy i rozstrzy­gnięcie postępowania.

Pierwszy przetarg został ogłoszony pod koniec paź­dziernika. Zgłosiło się do niego trzech chętnych. Złożone ofer­ty znacznie różniły się ceną. Najtańsza z nich opiewała na nieco ponad 488 tys. zł. Naj­droższą wyceniono na ponad 991 tys. zł. Przedsiębiorca, który złożył propozycję o naj­niższej wartości został we­zwany do złożenia wyjaśnień. Ostatecznie przedstawiciele ratusza postanowili przetarg unieważnić.

Z inwestycji nie zamierza­li jednak rezygnować i pod ko­niec grudnia zostało ogłoszone kolejne postępowanie. I tym razem zgłosiło się trzech chęt­nych. Oferty zaczynały się od nieco ponad 687 tys. zł, koń­czyły na blisko 765 tys. zł. Natomiast w budżecie na wy­konanie inwestycji zapisano 520 tys. zł.

– Będziemy dążyć do roz­strzygnięcia tego przetargu. Zaproponujemy radnym do­łożenie brakującej kwoty – tłumaczy Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Jeśli wykonawcę uda się wybrać, wówczas inwesty­cja ruszy, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne, na­tomiast zakończy się do 31 sierpnia. Obejmuje budowę około 900 – metrowego odcin­ka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krańcowej. Nowa droga dla cyklistów będzie biec od skrzy­żowania z ul. Gen. Maczka, al. Armii Krajowej i ul. Pilec­kiego. Będzie poprowadzona wzdłuż ul. Krańcowej do zjaz­du na teren ogródków dział­kowych. W początkowym odcinku rowerzyści pojadą po prawej stronie al. Armii Krajo­wej, później przejadą przez ul. Krańcową i dalej ruszą po jej lewej stronie.

– Ulica, chociaż nie znajdu­je się w centrum miasta, jest bardzo ruchliwa. Prowadzi do osiedla domów jednorodzin­nych, korzystają z niej także działkowcy. Wielu z nich jako środek lokomocji wybiera wła­śnie rower. Zależy nam na pro­mocji zdrowego stylu życia, ale także na tym, żeby wszyscy użytkownicy drogi czuli się na niej bezpiecznie – dodaje M. Dmowski.

Last modified: 1 lutego 2021