Rodzina Trzy Plus

Autor: |

Rodzina Trzy Plus

Program “Rodzina Trzy Plus” jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miejską Świdnik na rzecz dużych rodzin i obejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w takich rodzinach.

Program nie zawiera klasycznej formy wsparcia materialnego dużych rodzin, ale przewiduje inne elementy wspomagające wychowanie dzieci i młodzieży. Program to działania, które mają służyć tworzeniu strategii polityki rodzinnej uwzględniającej potrzeby dużych rodzin. Są to też działania aktywizujące partnerów Programu, którzy mogą czynnie włączyć się w jego realizację.

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

– ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Świdnika oraz jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Miejskiej Świdnik;

– promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,

– zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;

– zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Świdnika.

Realizacja Programu przebiegać będzie w sposób otwarty i ewolucyjny, pozwalający nie tylko na poszerzanie kręgu podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do Programu, ale też i na aktywny udział w Programie rodzin zamieszkałych na terenie Świdnika. Podmioty zewnętrzne mają możliwość zgłaszania swoich ofert, pomysłów, wniosków, stając się jednocześnie niezastąpionym elementem Programu.

PROGRAM WSPIERAJĄ:

Rodzina Trzy Plus

Rodzina Trzy Plus

Rodzina Trzy Plus

Rodzina Trzy Plus

Rodzina Trzy Plus

Uchwała Rady Miasta

Zarządzenie Burmistrza

Wniosek o wydanie karty

Wniosek o wydanie duplikatu karty


Wykaz zniżek i usług

Formularz zgłoszenia partnera

Wzór porozumienia

Last modified: 29 czerwca 2020