Regulamin

Portalu Świdnik- Wysokich Lotów

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu funkcjonującego pod adresem www.swidnik.pl, zwanego dalej Portalem
 2. Wydawcą portalu jest Gmina Miejska Świdnik.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wydawca informuje, że portal dla swojego działania wykorzystuje pliki „cookies”. Zasady korzystania z tych plików określa polityka prywatności, dostępna na stronie portalu.

II. Znaczenie określeń użytych w Regulaminie

 1. Administrator – podmiot prowadzący Portal. Administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Portalu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim dobrowolnie danych.
 3. Dane – wszelkie informacje dostarczane Administratorowi poprzez korzystanie z Serwisu bądź korzystanie z Usług, jak również te przesyłane w inny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Usługa – pakiet świadczeń, które Administrator zapewnia Użytkownikom.
 5. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.swidnik.pl, będący własnością Urzędu Miasta w Świdniku, ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik.

III. Dostęp do Serwisu

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 2. Dostęp do Portalu uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony.
 3. Wydawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie materiałów stanowiących treść Portalu. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów (treści) w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w obowiązujących przepisach.
 4. Zabronione jest kopiowanie utworów (treści) lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie
 5. Wydawca ma prawo w ramach świadczenia usług prowadzić działalność informacyjną i reklamową, dlatego ma prawo wielokrotnie wyświetlać Użytkownikowi materiały reklamowe (w postaci graficznej lub materiałów video).

VI. Niezbędne warunki techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Portalu jest spełnienie następujących wymagań: Użytkownik musi mieć urządzenie mające dostęp do Internetu, przeglądarkę Internet Explorer 7.0 lub wyższą, lub oprogramowanie o podobnych parametrach. Korzystanie ze wszystkich aplikacji może wymagać od Użytkownika instalacji dodatkowego oprogramowania oraz akceptacji plików cookies.
 2. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Portalu, które jest następstwem niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych.

V. Prawa autorskie i korzystanie z materiałów

 1. Majątkowe prawa autorskie do materiałów będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wprowadzone do Portalu przez Administratora, należą do Wydawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1231 z późn. Zm.).
 2. Wszelkie materiały zamieszczone w Portalu są udostępnione wyłącznie do prywatnego użytku.
 3. Zabronione jest publiczne wyświetlanie materiałów z Portalu bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Wydawcy.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów, przetwarzanie ich lub przesyłanie w jakiejkolwiek formie do publicznej wiadomości. Nie wolno też wykorzystywać ich, rozprowadzać lub w jakikolwiek sposób używać do celów publicznych, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Wydawcy.

VI. Korzystanie z Portalu

 1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Portalu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów Kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
 3. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, a przez to wyrządzenia szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Wydawcy, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Wydawcy wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź tego rodzaju ograniczenia, które mogą uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Portalu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wydawcę o każdym przypadku problemów z dostępem do Portalu
 3. Jakiekolwiek próby włamania do Portalu lub korzystanie z niego w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do portalu oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
 4. Wydawca nie gwarantuje Użytkownikowi nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu ze względu na niezależne od niego właściwości sieci oraz sprzętu komputerowego Użytkownika. Nie ponosi też odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu, które wynikają z przyczyn technicznych lub innych, które nie są zawinione przez Wydawcę.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Informacje na ten temat będą udostępniane Użytkownikowi. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zapoznania się ze zmianami Regulaminu
 7. Wszelkie spory dotyczące korzystania z Portalu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw szczególnych.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Portalu.