Recytatorskie potyczki

Autor: |

II Liceum Ogólnokształcące po raz dwudziesty piąty zapro­siło uczniów szkół podstawo­wych i ponadpodstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Po­ezji Krzysztofa Kamila Baczyń­skiego. W tym roku, ze wzglę­du na pandemię, organiza­torzy zmienili jego formułę. Uczestnicy przysłali nagrania swoich wystąpień.

– To już 25 rok, kiedy ten wy­bitny poeta wojny i okupacji jest bohaterem serc i talentów młodzieży wrażliwej na słowo poetyckie. Kolejne pokolenie sięga po jego twórczość, aby pokazać, że moc i magia wier­szy Baczyńskiego jest aktualna również w XXI wieku. Uczest­nicy konkursu przypominają o dramacie pokolenia Kolum­bów i spełnionej apokalipsie II wojny światowej. Czytanie i recytowanie poezji to w na­szych czasach, niestety, coraz rzadsze zjawisko, dlatego tym bardziej należy podkreślać za­interesowanie młodych ludzi tą dziedziną sztuki. Dziękuje­my uczniom i ich instruktorom za trud włożony w przygotowa­nie interpretacji utworów pa­trona naszego liceum – mówi Agnieszka Żembrowska ze szkolnej biblioteki, która or­ganizuje konkurs z Wiesławą Lisek, nauczycielką języka pol­skiego.

Do recytatorskich zma­gań przystąpiło 11 siódmo- i ósmoklasistów oraz 13 osób ze szkół ponadpodstawowych. Największą popularnością cie­szyły się utwory: „Do Matki”, „Kołysanka”, „Biała magia” i „Noc samobójcza”.

Laureaci:

Kategoria szkoły podsta­wowe: I miejsce Zuzanna Tchurzewska kl. 8 (ZPO w Bi­skupicach, inst. Anna Zabo­rowska), II miejsce ex aequo – Marcelina Taracha kl. 8 (SP w Podzamczu, inst. Magda­lena Kalinowska-Czul) i Julia Musiejuk kl. 8 (SP nr 3 w Świdniku, inst. Anna Iwańska­-Kuśmierz).

Kategoria szkoły ponadpod­stawowe: I miejsce Patrycja Szyba kl. 2C (II LO w Świdni­ku, inst. Magdalena Skwar­czyńska-Zuch), II miejsce ex aequo – Milena Binięda kl. 2A (II LO w Świdniku, inst. Wie­sława Lisek), Tomasz Branic­ki kl. 2D (II LO w Świdniku, inst. Katarzyna Mądrachow­ska), Antola Sadło kl. 3 (I LO w Świdniku, inst. Aneta Jagieła), III miejsce ex aequo – Emilia Szeremowicz kl. 4 Tth (ZS nr 1 im. C. K. Norwida w Świd­niku, inst. Renata Gierszon), Amelia Bielak kl. 1C (II LO w Świdniku, inst. Katarzyna Mą­drachowska) i Weronika Śliwa kl. 1C (II LO w Świdniku, inst. Katarzyna Mądrachowska).

Honorowy patronat nad konkursem sprawowała Te­resa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.

ow

Last modified: 2 kwietnia 2021