Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.swidnik.pl.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu.
 3. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod-j@e-swidnik.pl.

III. Zakres przetwarzanych danych osobowych i cele przetwarzania

 1. Korzystanie z serwisu nie wymaga dokonania rejestracji przez użytkownika.
 2. Użytkownik korzystający z serwisu udostępnia Administratorowi następujące dane:
 3. Celem przetwarzania przez Administratora danych, o których mowa w ust. 2, jest analizowanie działań poszczególnych użytkowników, którzy korzystają z serwisu. Dane, o których mowa w ust. 2, zbierane są w sposób zautomatyzowany.
 4. Udostępnienie danych, o których mowa w ust 2. jest obligatoryjne, a ich nieudostępnienie skutkuje niemożliwością korzystania z serwisu.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach:

 1. pliki cookies – 1 rok,
 2. pozostałe dane – 6 lat.

V. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy wspierające obsługę hostingową.

VI. Prawa użytkownika

Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:

1) dostęp do treści swoich danych,
2) sprostowanie danych,
3) modyfikacja danych,
4) ograniczenie przetwarzania danych,
5) usunięcie danych,
6) przenoszenie danych,
7) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Pliki cookies

 1. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies.
 2. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić strony serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki serwisu oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania z serwisów.
 4. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych użytkownikach.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies zaznaczając zgodę w oknie dialogowym dotyczącym plików cookies niezwłocznie po załadowaniu przez przeglądarkę serwisu. Wyrażenie zgody użytkownika na zapisywanie plików cookies jest dobrowolne.
 6. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

1) w przeglądarce Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies),
2) w przeglądarce Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org /pl/kb/ciasteczka),
3) w przeglądarce Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl),
4) w przeglądarce Opera (http://help.opera.com /Windows/12.10/pl/cookies.html),
5) w przeglądarce Safari (https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB),

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

VIII. Bezpieczeństwo danych użytkownika

 1. Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.