Podziel się tym, co najcenniejsze

Autor: |

Fot. Klub HDK – PCK w Świdniku
Przed nami kolejna akcja, or­ganizowana przez Klub HDK­-PCK im. bł. ks. Jerzego Po­piełuszki przy PZL-Świdnik. 2 kwietnia, w godz. 8.00-13.00, ambulans Regionalnego Cen­trum Krwiodawstwa i Krwio­lecznictwa będzie oczeki­wał na chętnych na parkingu przed zakładem.

– Pomimo pandemii i zwią­zanych z nią utrudnień, nie możemy zaprzestać naszych działań – podkreśla Andrzej Słotwiński, prezes honoro­wy klubu. – W tym trudnym okresie krew jest szczególnie potrzebna. Przypominam, jej oddawanie jest bezpieczne. Wszystkim mierzymy tem­peraturę, zapewniamy sprzęt ochrony osobistej i jednora­zowy sprzęt do donacji. Ape­lujemy o jak najliczniejsze przybycie. Papież Jan Paweł II mówił: „Oddawanie własnej krwi, dobrowolnie i bezintere­sownie, to gest wysokiej war­tości moralnej i obywatelskiej, to dar życia…”.

Zainteresowani udziałem w akcji muszą mieć ukoń­czone 18 lat i posiadać przy sobie dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty lub prawo jazdy). Powinni być zdrowi, wypoczęci, po lekkim śniadaniu, a dzień wcześniej nie mogą spożywać alkoholu.

Terminarz kolejnych zbió­rek: 7 maja, 11 czerwca, 3 września, 1 października, 5 li­stopada oraz 3 grudnia (par­king przed PZL-Świdnik). 11 lipca mieszkańcy będą mogli skorzystać z mobilnego punk­tu zlokalizowanego w para­fii pw. NMP Matki Kościoła. Z kolei 25 lipca ambulans za­parkuje przy kaplicy pw. św. Kingi. Pobór krwi zaplanowa­no w godz. 8.00-13.00.

Wstąp do klubu

Świdniccy krwiodawcy za­chęcają również do wstąpie­nia w szeregi klubu, który obecnie liczy około 200 człon­ków. Zapisy będą prowadzone również podczas kwietniowej akcji.

– Zależy nam, aby w rato­wanie życia i promowanie idei krwiodawstwa zaangażowało się jak najwięcej osób. Przyna­leżność do klubu nie wyma­ga żadnych opłat. Członkowie stanowią forum konsultacyj­ne. Zarząd nadzoruje wszelkie sprawy związane z organiza­cją akcji, współpracą z PCK, RCKiK w Lublinie oraz wła­dzami samorządowymi i sponsorami. W imieniu krwio­dawców będzie również wystę­pował o medale, odznaczenia i honorowe wyróżnienia – wy­jaśnia A. Słotwiński.

Zaproszenie dotyczy nie tylko pracowników PZL-Świd­nik, ale wszystkich, którzy chcą wspierać świdnicki klub i pomagać innym.

Kontakt w sprawie zapisów do HDK-PCK: Andrzej Słotwiń­ski, prezes honorowy, tel. 513 270 095, e-mail: andrzejslo­twinski@o2.pl, prezes Tomasz Patyra, tel. 501 084 478, e-ma­il: tomaszek.patyra@gmail.com; wiceprezes Eugeniusz Kurza, tel. 601 343 856, e-mail: eugeniusz.kurza@gmail.com.

Last modified: 1 kwietnia 2021