Pierwszaki do szkół

Autor: |

Do września jesz­cze wprawdzie dale­ko, ale już rozpoczął się nabór do klas pierw­szych świdnickich szkół podstawowych. Nato­miast starsi uczniowie będą mogli ubiegać się o miejsce w oddziałach o profilach sportowym i dwujęzycznym.

Kandydaci, którzy miesz­kają w obwodzie danej szko­ły, przyjmowani są do klasy I z urzędu. Rodzice muszą tylko do 24 lutego złożyć zgłosze­nie do dyrektora placówki. O przyjęcie do Szkół Podstawo­wych nr 3, 4, 5 oraz 7 ubiegają się dzieci siedmioletnie (rocz­nik 2014) lub starsze, którym obowiązek szkolny został od­roczony, a także zgodnie z wolą rodziców sześciolatki (rocznik 2015), jeżeli w poprzednim roku szkolnym uczęszczały do przedszkola albo posiadają opinię poradni psychologicz­no-pedagogicznej o możliwo­ści rozpoczęcia nauki.

Jeśli w danej szkole zosta­ną wolne miejsca, będą się o nie mogli ubiegać kandyda­ci spoza obwodu. Nabór za­planowano od 1 do 12 marca (postępowanie uzupełniające potrwa od 4 maja do 18 czerw­ca).

– Świdnicka oświata plasu­je się na wysokich pozycjach w różnego rodzaju rankingach. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki, choćby na eg­ zaminie ósmoklasisty – jeste­śmy najlepsi w województwie i jedni z najlepszych w kraju. Nasze placówki są na porów­nywalnym poziomie. Wszyst­kie cieszą się ogromnym zaufaniem rodziców i widać to również po tym, że mamy uczniów także spoza Świdni­ka. Oczywiście pierwszeństwo zawsze mają dzieci z danego rejonu – mówi Ewa Jankow­ska, sekretarz miasta. Doda­je: – Zależy nam, by stwarzać coraz lepsze warunki lokalo­we dla uczniów, również tych najmłodszych. Naszym prio­rytetem jest też stałe podwyż­szanie poziomu edukacji.

Wzory dokumentów do­stępne są na stronach szkół. Wnioski można złożyć w trzech placówkach. Jeśli ilość kandy­datów przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu będą decydowa­ły kryteria oraz odpowiadające im wartości punktowe.

Kryteria naboru

Postępowanie rekrutacyj­ne prowadzone jest na wnio­sek rodzica. Składa się go do dyrektora szkoły. W przypad­ku większej liczby kandyda­tów, pod uwagę będą brane: realizacja obowiązku szkolne­go przez rodzeństwo kandy­data w szkole, do której składa wniosek (6 pkt.); uczęszczanie dziecka do oddziałów przed­szkolnych przy szkole podsta­wowej, o przyjęcie do której się ubiega (5 pkt.); szkoła zo­stała wskazana na I miejscu jako najbardziej preferowana (4 pkt.); zamieszkiwanie w ob­wodzie szkoły krewnych dziec­ka (3 pkt.); położenie szkoły w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania lub pracy jed­nego z rodziców (3 pkt.); wie­lodzietność rodziny (2 pkt.); niepełnosprawność w rodzi­nie (2 pkt.); objęcie kandyda­ta pieczą zastępczą (2 pkt.); rozliczanie podatku docho­dowego od osób fizycznych (PIT), za rok ubiegły, według miejsca zamieszkania na te­renie Świdnika (oboje rodzi­ców/opiekunów lub rodzica/ opiekuna samotnie wychowu­jącego dziecko – 8 pkt. oraz jednego z obojga rodziców/ opiekunów – 4 pkt.). Każdy ze spełnionych warunków nale­ży potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Kształcenie specjalne

Dzieci, które posiadają orze­czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogól­nodostępnych lub integra­cyjnych. Do wniosku rodzice muszą dołączyć kopię orzecze­nia.

Kandydaci przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w postępowaniu rekru­tacyjnym.

Oddziały sportowe

Do klas sportowych zosta­ną przyjęci kandydaci, któ­rzy w terminie złożyli wniosek do dyrektora szkoły, ich stan zdrowia umożliwia podjęcie nauki w oddziale sportowym i posiadają pisemną zgodę ro­dziców. Będą musieli również uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku większej licz­by chętnych, na pierwszym etapie postępowania rekruta­cyjnego będą brane pod uwagę wyniki prób sprawności fi­zycznej, a na drugim – kryte­ria ustawowe.

Oddziały dwujęzyczne

Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie szkoły, którzy w terminie złożyli wniosek do dyrektora, otrzymali promo­cję do klasy VII i uzyskali po­zytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku dużej licz­by chętnych, decydują: wynik sprawdzianu predyspozy­cji językowych, oceny z języ­ka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytne­go wymienione na świadec­twie promocyjnym do kl. VII oraz świadectwo do klasy VII z wyróżnieniem. W przypad­ku równorzędnych wyników, na drugim etapie będą brane pod uwagę kryteria ustawo­we gminy. Jeśli szkoła nadal będzie dysponowała wolny­mi miejscami, może przyjąć kandydatów niebędących jej uczniami.

Terminarz rekrutacji

Rodzice, którzy chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I, mają na to czas od 1 do 12 marca. W tym samym ter­minie szkoły będą oczekiwały na wnioski do oddziału sporto­wego lub klasy dwujęzycznej. Do 21 maja przeprowadzo­na zostanie próba sprawno­ści fizycznej oraz sprawdzian predyspozycji językowych kandydatów. Weryfikacja do­kumentów nastąpi w dniach 13 marca – 25 czerwca. Listy kandydatów do klas I poda­ne zostaną do wiadomości 16 kwietnia, zaś do oddzia­łów sportowych i dwujęzycz­nych do 28 czerwca. Rodzice pierwszaków będą mogli po­twierdzić wolę przyjęcia dziec­ka do placówki w dniach 16-26 kwietnia, a do oddziałów spor­towych i dwujęzycznych do 2 lipca. Ostateczne listy przyję­tych pojawią się 30 kwietnia (klasy pierwsze) i 5 lipca (spor­towe i dwujęzyczne).

Last modified: 15 lutego 2021