Otwarty konkurs

Autor: |

Burmistrza Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 234) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację: Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportów lotniczych seniorów poprzez realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych i udział w zawodach, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej i wynagrodzenia kadry szkoleniowej – 120 000 zł

II. Podmioty uprawnione W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 234) prowadzące działalność w zakresie wyżej wymienionego zadania na obszarze Gminy Świdnik.

 

III. Zasady przyznawania dotacji Przyznanie dotacji uzależnione jest od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 234) Dotacje zostaną uruchomione po zawarciu umów pomiędzy organem zlecającym a podmiotami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadań ma obejmować okres od dnia 16.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3. Warunkiem rozliczenia dotacji jest złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r nr 6 poz. 25)

4. Określa się następujące koszty kwalifikowane przy realizacji zadania ze środków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik:

1) Stypendia zawodników.

2) Wynagrodzenia trenerów.

3) Transport na zawody.

4) Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników, trenerów i ekipy medycznej podczas wyjazdów na zawody.

5) Delegacje sędziowskie.

6) Koszt ochrony imprez sportowych.

7) Zakup środków medycznych i regeneracyjnych.

8) Koszty utrzymanie obiektów sportowych.

9) Wynajęcie obiektów sportowych na zawody.

10) Obsługa medyczna podczas zawodów i szkolenia.

11) Zakup sprzętu sportowego.

12) Opłaty na rzecz związków sportowych.

13) Wynagrodzenie księgowej i pracowników obsługi bezpośrednio związanych z realizacją zadania.

5. Wymaga się by oferent informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Miejskie Świdnik.

 

V. Termin i zasady składania ofert.

1. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r nr 6 poz. 25)

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2) sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok i sprawozdanie finansowe za 2009 rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową) a w przypadku krótszej działalności za okres działalności;

3) statut podmiotu;

4) w przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów;

3. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 11 maja 2011 roku w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Wyszyńskiego 15 w Biurze Obsługi Klienta. Koperta z ofertą powinna być opisana nazwą zadania, na które została złożona, zgodnie z nazwą określoną w niniejszym ogłoszeniu.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Złożone oferty ocenia – pod względem formalnym i merytorycznym – komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta, zgodnie z zasadami działania Komisji określonymi w Regulaminie trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały LX/402/2010 Rady Miasta z dnia 4.11.2010 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok zmienionego uchwałą Rady Miasta Nr VI/37/2011 z dnia 17 marca 2011 roku.

2. Ocena formalna: Pod względem formalnym odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu;

2) niekompletne;

3) złożone po terminie;

4) złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie;

5) niedotyczące zadań wskazanych w ogłoszeniu.

 

3. Ocena merytoryczna i kryteria punktowe stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty – maksymalna ilość punktów. Pod względem merytorycznym komisja ocenia możliwości zrealizowania zadania przez organizację zgłaszającą ofertę (czy oferent spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania – wynikające z wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie), przyznając liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów:

1) Kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym – w odniesieniu do zakresu rzeczowego – maksymalnie 20 punktów;

2) Planowany przez organizację lub podmiot udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – maksymalnie 20 punktów;

3) Zasoby rzeczowe – maksymalnie 25 punktów;

4) Ilość i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot składający ofertę zamierza realizować zadanie w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie – maksymalnie 20 punktów;

5) Analiza i ocena zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawcę w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób wykorzystania na ten cel środków – maksymalnie 15 punktów.

 

4. Komisja dokonuje oceny również w przypadku, gdy na realizację zadania wpłynęła jedna oferta.

5. Ocena oferty jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków komisji.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Świdnik.

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Świdnik a wnioskodawcą.

8. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowano w ofercie, przed zawarciem umowy zleceniobiorca przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

 

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2011 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Świdnik Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 13 maja 2011 roku.

 

VIII. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

– 2010 rok – Dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 494 000 zł

– 2011 rok – Przyznane dotacje na działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 476 800 zł

 

Pod tym linkiem można ściągnąć  wzór oferty

Last modified: 5 czerwca 2020