OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert

Autor: |

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 4 /01/2011 Burmistrza Miasta Świdnik w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu ochrony środowiska i przyrody w 2011 roku informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację ww zadań zostaną przyznane dotacje następującym podmiotom:   

1. Organizowanie akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku – 1 000

Polski Czerwony Krzyż Lubelski Zarząd Okręgowy w Lublinie – 1 000

2. Działania na rzecz walki z otyłością.

Stowarzyszenie „Profit” – 2 000

3. Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów.

Komitet Pomocy SOS Solidarność – 20 000

4. Organizacja imprez kulturalnych (przeglądów, festiwali, festynów, koncertów itp.).

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Lubelskiego – 3 000

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej – 3 000

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1 000

5. Organizacja imprezy kulturalnej integrującej osoby niepełnosprawne ze społecznością miasta.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku – 4 000

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – 1 000

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka – 2 000

6. Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.).

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku – 45 000

Towarzystwo Śpiewacze „Arion” w Świdniku – 5 000

7. Prowadzenie zajęć pozaszkolnych (muzycznych, plastycznych, filmowych, teatralnych itp.) mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku – 25 500

8. Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 16 000

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2 000

9. Działania mające na celu popularyzację wśród mieszkańców Świdnika wiedzy o historii miasta, tradycjach i dziedzictwie kulturowym regionu.

Stowarzyszenie Forum Świdnika – 4 000

Stowarzyszenie REALITAS.PL – 3 000

 

Jednocześnie przewodniczący komisji informuje że w konkursie zostały odrzucone 3 oferty złożone przez Chorągiew Lubelską ZHP na realizację następujących zadań:

1. Organizowanie dla dzieci i młodzieży akcji lub imprez mających na celu propagowanie idei ochrony środowiska.

2. Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w miejscu zamieszkania.

3. Organizacja imprez kulturalnych (przeglądów, festiwali, festynów, koncertów itp.).

Uzasadnienie odrzucenia ofert zostanie przesłane zainteresowanemu podmiotowi. Okres realizacji zadań na które zostały udzielone dotacj: 20.02.2011r – 31.12.2011r

Przewodniczący Komisji

Tomasz Szydło

Last modified: 5 czerwca 2020