Ogłoszenie o konkursie otwartym

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz.688 z późn. zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 1 – wykaz grup szkoleniowych
Klauzula informacyjna
Wzór oferty

Last modified: 5 czerwca 2020