Ogłoszenie o konkursie

Autor: |

Burmistrz  Miasta  Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.

I. Rodzaj zadań:

Zadanie 1. Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania – powierzenie realizacji zadania;

Zadanie 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – powierzenie realizacji zadania;

Zadanie 3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo – powierzenie realizacji zadania;

Zadanie 4. Udzielanie pomocy w formie schronienia dla osób bezdomnych – wsparcie realizacji zadania;

Zadanie 5. Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich – wsparcie realizacji zadania.

Więcej informacji w załącznikach

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Burmistrz  Miasta  Świdnik


Ogłoszenie
Zarządzenie
Załącznik do zarządzenia

Last modified: 5 czerwca 2020