Ogłoszenie

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Zgodnie z art. 5a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),  organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, po wcześniej przeprowadzonych konsultacjach z tymi organizacjami w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy.

W związku  z powyższym, na podstawie uchwały nr LV/363/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Świdnik  serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do przedkładania propozycji zmian bądź uwag do projektu programu współpracy na rok 2015.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”  na formularzu  zamieszczonym poniżej, do dnia 07 października 2014 roku  na adres

Urząd Miasta Świdnik

ul. Wyszyńskiego 15

21-047 Świdnik

lub e-mailem na adres wks@e-swidnik.pl

1)      Formularz ankiety,

2)      Projekt programu współpracy na 2015 rok.

ANKIETA.doc
PROJEKT_PROGRAMU_WSPOLPRACY_2015.doc

Last modified: 5 czerwca 2020