Ogłoszenie

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Zgodnie z art. 5a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, po wcześniej przeprowadzonych konsultacjach z tymi organizacjami w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy. W związku  z powyższym, na podstawie uchwały nr LV/363/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Świdnik  serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2012.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” na formularzu zamieszczonym poniżej, do dnia 11 października 2011 roku na adres Urząd Miasta Świdnik ul. Wyszyńskiego 15 21-047 Świdnik lub e-mailem na adres oswiata@swidnik.um.gov.pl

1) Formularz ankiety

2) Projekt Programu współpracy – 2012

Last modified: 5 czerwca 2020