Ogłoszenie

Autor: |

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Last modified: 7 czerwca 2021