Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej (Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku)

Zadanie: „Idącym w Przyszłość” – Wieczór z Prymasem.

Last modified: 21 maja 2021