Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja cyklu koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku w 2021 r.

Na podstawie § 10 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXI/379/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja cyklu koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku w 2021 r., ogłoszonym w dniu 10 maja 2021 r. na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w 2021 r. na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Jednocześnie informuję, że w skład danej komisji konkursowej nie może wejść osoba reprezentująca organizację biorącą udział w konkursie.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie proszone są o zgłoszenie w formie pisemnej osób chętnych do udziału w pracach komisji konkursowej w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27 w Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2021 r.

Ostateczny skład komisji konkursowej zostanie określony zarządzeniem Burmistrza Miasta Świdnik.

Osoba do kontaktu:

Aksana Baravikova, tel.: 81 751 76 22

Burmistrz Miasta Świdnik

Waldemar Jakson

piki do pobrania

Last modified: 12 maja 2021