Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja cyklu koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku w 2021 r. w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego.

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXI/379/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 5500) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – organizacja cyklu koncertów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Świdniku w 2021 r. w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego.

piki do pobrania

Last modified: 11 maja 2021

Zmień język »