Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Burmistrz Miasta Świdnik

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn.zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej – pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ogłoszonym w dniu 04.02.2021 r. na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w 2021 roku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

piki do pobrania

Last modified: 9 lutego 2021