Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 i 1378), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057) oraz uchwały nr XXXI/379/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 05.11.2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020r., Poz. 5500), ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

piki do pobrania

Last modified: 18 listopada 2020