Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.

W załączeniu:

1. Ogłoszenie wyników konsultacji programu współpracy na 2021 rok

2. Projekt programu współpracy na 2021 rok

Projekt programu współpracy na 2021 rok po konsultacjach

Ogłoszenie wyników konsultacji programu współprac

Ogłoszenie wyników konsultacji program

Last modified: 17 listopada 2020