Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: rozpoczęcia konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, po wcześniej przeprowadzonych konsultacjach z tymi organizacjami w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy.

W związku  z powyższym, na podstawie uchwały nr LV/363/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Świdnik  serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do przedkładania propozycji zmian bądź uwag do projektu programu współpracy na rok 2021.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” na formularzu ankiety, do dnia 23 września 2020 roku na adres: Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik lub e-mailem na adres: jfilipek@e-swidnik.pl.

Formularz ankiety oraz projekt programu współpracy jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdnik umswidnik.bip.lubelskie.pl w dziale współpraca z organizacjami pozarządowymi.

piki do pobrania

Last modified: 28 sierpnia 2020