Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Świdnik  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020. poz. 1057)  do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana  w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej  ogłoszonym w dniu 6 sierpnia 2020 r.  na wyłonienie wykonawcy zadania pożytku publicznego: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Załącznik

Last modified: 31 sierpnia 2020