Ogłoszenie

Autor: |

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.), ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej – pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 roku.

Ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna
Wzór oferty
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Last modified: 31 sierpnia 2020